جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 7000 25/4/1359
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی راجع به اجرای پروژه بیمارستان نظام آباد که درجلسه مورخ 21/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزیر مسکن و شهر سازی اجازه داده میشود از نظر سرعت بخشیدن و همآهنگ نمودن مسائل طرح و اجرای عملیات و سفارشات و خریدهای تجهیزاتی خارجی و مصالح داخلی و استخدام کادر فنی و متخصص بمنظور تکمیل و آماده بهره برداری نمودن پروژه با اعتبار برآورد شده مهندسان مشاور پیشنهاد شده وزارت مسکن و شهرسازی معادل حدود 1500000000 ریال ( یکصدو پنجاه میلیون تومان ) خارج از چهار چوب مقررات و تشریفات قانون محاسبات عمومی و ضوابط برنامه و بودجه وآئین نامه های معاملاتی دولتی و تبصره ماده 48 قانون بودجه سال 1356 کل کشور و بهر نحوی که مقتضی بداند اقدام نموده و باتمام برساند .
تبصره – سازمان برنامه و بودجه اعتبار مذکور را از محل طرح 30303233 تأمین و دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد داد .
تبصره 2- در مورد سایر مواردی که در فوق بآن اشاره نشده وزیر مسکن و شهر سازی مجاز میباشد اتخاذ تصمیم نموده و اقدامات مقتضی بعمل آورد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/21
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :