جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.شماره 31272 21/4/1361
وزارت بهداری

ماده واحده : به وزارت بهداری اجازه داده میشود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئین نامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام شده در آئیننامه مذکور بر طبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفراقدام نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشبنه سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10899
تاریخ تصویب :
1361/04/03
تاریخ ابلاغ :
1361/05/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :