جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

شماره 7090 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به صدور پروانه موقت برای اتومبیل دانشجویانی که در خارج به تحصیل اشتغال داشته و برای گذرانیدن تعطیلات به ایران وارد میشوند که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – به گمرک ایران اجازه داده میشود دانشجویانی که در خارج به تحصیل اشتغال داشته و برای گذرانیدن تعطیلات به ایران واردمیشوند در صورتیکه مدت اقامت آنها در خارج یکسال یا بیشتر باشد و گواهی دال بر آن از نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج اخذ و درموقع ورود به ایران به گمرک ارائه دهند برای اتومبیل متعلق به آنها پروانه ورود موقت بمدت حداکثر چهار ماه درقبال ضمانتنامه بانکی معتبر معادل یک برابر ارزش بعلاوه یک برابر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه صادر نمایند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :