جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

شماره 7078 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به واگذاری سردخانه های مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سردخانه های مصادره شده به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بوزارت بازرگانی اجازه داده میشود که کلیه سردخانه های مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و یا سردخانه های مصادره شده دیگر تحت مالکیت شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی درآید و به صورت مستخدم دولتی درنیاید اداره گردد .
بدیهی است سردخانه های موضوع اموال خاندان منفور پهلوی که موضوع مالکیت بنیاد مستضعفان میباشند از شمول این لایحه قانونی مستثنی میگردند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :