جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 7086 25/4/1359
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی راجع به انتقال سازمان نابینایان انقلاب اصفهان ( کریستوفل سابق)به وزارت بهداری و بهزیستی که درجلسه مورخ 15/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده میشود سازمان نابینایان انقلاب اصفهان ( کریستوفل سابق) را از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با کلیه ساختمانها ، اموال ، کارکنان و دارائیها و سرمایه گذاریها تحویل گرفته و کارکنان آنرا طبق آئین نامه اجرائی ماده 150 قانون استخدام کشوری به رسمی کشوری تبدیل نماید .
وزارت آموزش و پرورش نیز کماکان کادر آموزشی سازمان موصوف را تأمین خواهد کرد . اعتبارات سازمان مذکور همه ساله از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین و دراختیار وزارت بهداری و بهزیستی گذارده خواهد شد .
تبصره – اعتبار مورد نیاز سال جاری از سرجمع اعتبارات وزارت بهداری و بهزیستی تأمین و دربودجه تفصیلی وزارت مذکور منظور خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :