جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 15716 25/4/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار هزینه برگزاری امتحانات داو طلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درسال 59که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به نخست وزیری اجازه داده میشود که مبلغ سی وپنج میلیون (35000000) ریال از محل اعتبار دولت برای پرداخت حق الزحمه و هزینه های برگزاری امتحانات داو طلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی درسال1359 در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار دهد . مصرف وجه مزبور از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10342
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :