جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 7240 25/4/1359
وزارت کار و امور اجتماعی
لایحه قانونی راجع به پاکسازی در واحدهای تولیدی – صنعتی – خدماتی و کشاورزی که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – بمنظور پاکسازی و ایجاد محیط سالم کار در واحدهای تولیدی – صنعتی – خدماتی کشاورزی به کلیه استانداران سراسر کشور اجازه داده میشود که در مرکز هر استان و درصورت لزوم در شهرستانهای تابعه استان نسبت به تشکیل هیئتی مرکب از پنج نفر ار افراد ذیصلاح از نماینده استانداری نماینده دادستانی انقلاب – مدیریت کارگاه و یک نفر منتخب کارکنان واحد مربوط و نماینده وزیر کار و امور اجتماعی ، جهت پاکسازی آن عده از کارکنان واحدهای مذکور در فوق که با ساواک منحله همکاری داشته و یا مشهور به رشوه خواری و اختلاس بوده و یا اینکه با دستگاه ظلم و حزب رستاخیز همکاری داشته و قلم و یا بیان و فکر آنان در تقویت دستگاههای ظلم به کار رفته است و یا باعث تعلل و کم کاری و اخلال در تولید شوند طبق دستورالعمل پیوست لایحه اقدام نمایند .
تبصره 1- آراء صادره از هیئت های پاکسازی پیش بینی شده در این ماده واحده قطعی و لازم الاجرا بوده و دادخواست این عده از کارگران قابل طرح و رسیدگی درمراجع حل اختلاف پیش بینی شده درقانون کار نمی باشد .
تبصره 2- آن عده از کراگران کارگاههای مربوط به شرکتهای دولتی که بر اساس لایحه پاکسازی مورخ 7/6/58 پاکسازی گردیده اند از شمول این ماده واحده مستثنی میباشند .
تبصره 3- دستورالعمل پاکسازی امور واحدهای تولیدی – صنعتی – خدمات و کشاورزی که پیوست این لایحه قانونی میباشد نیز بتصویب رسیده است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل پاکسازی درواحدهای تولیدی – صنعتی – خدماتی و کشاورزی
از آنجا که دشمنان انقلاب اسلامی ایران از خارج مارا در محاصره اقتصادی گذاردناند و از داخل هم به کمک جیره خواران خود به عنوان مختلف دست به خرابکاری و ایجاد اغتشاش درواحدهای تولیدی زده اند و از آنجا که پیبروزی انقلاب اسلامی ایران علیه سازش سران کفر با پیشبرد امر تولید و اسلامی شدن محیط کار رابطه نزدیک دارد ، لذا پاکسازی اسلامی در واحدهای تولیدی – صنعتی – خدماتی و کشاورزی ضروری به نظر میرسد ،اذا هر چه زودتر میبایستی به این امر مهم رسیدگی نموده تا محیط واحد تولیدی از توطئه های عوامل وابسته به جهانخواران غرب و شرق و رژیم سرنگون شده پهلوی تصفیه گردد .
ماده 1- شرایط اعضاء:
الف – اعضاء هیئت پاکسازی باید مسلمان ، متعهد و مؤمن به انقلاب اسلامی ایران بوده ودارای حسن سابقه نیز باشند .
ب- نماینده منتخب کارکنان واحد مربوط باید حداقل سه سال سابقه کار درهمان کارگاه را داظته و درگذشته و حال عضو سندیکا یا شورای کارکنان نباشد .
ماده 2- نحوه تشکیل جلسات هیئت پاکسازی :
جلسات هیئت پاکسازی با حضور کلیه اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت با اکثریت سه رأی قطعی ولازم الاجرا است .
تبصره – از تاریخ تصویب این دستورالعمل هیچ سازمان دیگری اجازه پاکسازی ندارد .
ماده 3- محدوده مجازاتها دررابطه با گذشته :
الف – افرادیکه نامشان در لیست منابع ساواک بوده ، گزارش کتبی نداده اند و یا گزارش آنان در نمایاندن خرابیها و نابسامانیها بوده است نه علیه اشخاص صالح حداقل از اشتغال پست های مدیریت تا دوسال یا کمتر ممنوع و حداکثر بازخرید خواهند شد .
ب- افرادیکه منبع رسمی ساواک و یا در حال آزمایش بوده و گزارشات مغرضانه و ضد ملی و یا گزارشاتی از روی عقده و یا خیانت طبع درباره افراد انقلابی ارسال داشته اند حداقل بازخرید و حداکثر از خدمت اخراج میشوند .
پ- کارکنان واحدها که عضو ساواک بوده اند از خدمت بدون پرداخت مزایا و خسارت اخراج میشوند .
ت- افراد مشهور به رشوه خواری و اختلاس و اشتهار به فساد با توجه به محتوای پرونده حداقل تغییر و تنزل شغل با دستمزد شغل مربوطه و حداکثر اخراج و معرفی به دادگاه صاحه خواهند شد .
ث- افرادیکه با دستگاه ظلم و حزب رستاخیز همکاری فعال داشته اند و قلم و یا بیان و فکر آنان در تقویت دستگاههای ظلم به کار رفته است حداقل تغییر یا تنزل شغل با دستمزد شغل مربوطه ومحرومیت از حق انتخاب شدن در شوراها و سازمانهای کارگری و حداکثر اخراج میشوند.
ماده 4- محدوده مجازاتها در رابطه با حال و آینده :
الف-افرادیکه در امر پیشبرد تولید اخلال میکنند از خدمت در کارگاه بدون دریافت مزایا و خسارت ، اخراج میگردند .
ب- افرادیکه مرتکب کم کاری و تعلل و بدرفتاری باارباب رجوع ، شایعه سازی ، اشکال تراشی و تمرد شده ویا رشوه دریافت دارند حداقل اخطار و حداکثر اخراج میشوند.
پ- افرادیکه مورد عفو قرار گرفته اند و اقدام به عمل ضد انقلابی نمایند هریک ازجرایم فوق را که مرتکب شوند به حداکثر مجازات آن جرم محکوم خواهند شد .
تبصره 1- کلیه بازخرید های سوابق خدمت قید شده در این دستورالعمل با پرداخت پانزده روز و حداکثر سکماه آخرین دستمزد دریافتی برای هر سال خدمت خواهد بود .
تبصره 2- آن عده از کارگرانیکه بنا به تشخیص هیئت پاکسازی بدون پرداخت مزایای اخراجی از کار برکنار میگردند و اوضاع و احوال آنان به صورتی باشد که بنا به عللی از قبیل کهولت نتوانند معاش افراد تحت تکفلشان را تأمین نمایند هیئت مذکور میتواند مبالغی را که از حداکثر مزایای پیش بینی شده در این دستورالعمل تجاوز ننماید برای این قبیل کارگران تعیین نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10343
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
1359/06/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :