جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 7242 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به اعتبارات مورد نیاز ستاد مرکزی واگذاری زمین وافزایش اعتبار ماده 5 بودجه وزارت کشاورزی و عمران روستائی که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – الف – بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که : بمنظور اجرای لایحه قانونی ( اصلاح لایحه قانونی واگزاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/58 ) مصوب 26/1/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار مورد نیاز ستاد مرکزی واگذاری زمین را از محل اعتبار ماده 5 بودجه آن وزارت تأمین و بتدریج و متناسب با پیشرفت کار دراختیار ستاد مذکور قرار دهد .
ستاد مرکزی واگذاری زمین اعتبارات مزبور را بر طبق ضوابط و آئین نامه ای که بتصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید بمصرف میرساند .
ب- مبلغ هفتصد و بیت میلیون ریال (720 میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 501002 (( هزینه های خاص دستگاههای اجرائی )) بودجه مصوب سال 1359 به ماده 5 بودجه سال 59 وزارت کشاورزی و عمران روستائی افزوده میگردد ، بقیه کمبود اعتبارات ماده 5 بودجه وزارت کشاورزی و عمران روستائی از محل صرفه جوئیهای سایر مواد هزینه بودجه آن وزارت تأمین خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10343
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :