جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 28523 /ت 23481هـ 4/7/1379

وزرات علوم تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/7/1379 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 6933/9 مورخ 15/6/1379 وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه اجرائی توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع phd و فوق تخصصی )از محل اعتبارات ریالی ـ ارزی ردیفهای 113501 و 129024 قانون بودجه سال 1379 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ در این آئین نامه وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری وزارتخانه ها و دانشگاهها مراکز تحقیقاتی و مؤسسات آموزش عالی که دارای دوره های تحصیلات تکمیلی هستند دانشگاهها نامیده می شوند.
ماده 2ـ اعتبارات صرفه جویی شده موضوع این آئین نامه طبق دستورالعملی که به تصویب هر یک از وزرای وزارتخانه می رسد به شرح زیر برای دانشگاههایی که می توانند در جهت ایجاد یا تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (تربیت و تامین کادر هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از طریق اعزام ) اقدام نمایند هزینه می گردد:
الف ـ قسمتی از اعتبارات برای خرید ذستگاههاس آزمایشگاهی تحقیقاتی کمک آموزشی موارد و وسایل مصرفی کتب و مجلات علمی به صورت پیش برگ (پروفورما) و در موارد خاص به صورت خرید ریالی طبق دستورالعمل وزارتخانه ها.
ب ـ قسمتی از اعتبارات جهت پرداخت حق الزحمه و هزینه های سفر اقامت و بلیط هواپیمای اساتید مدعو(اساتید خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور) برای آموزشهای تخصصی در دوره های دکتری phd و فوق تخصصی .
ج ـ قسمتی از اعتبارات جهت خرید کتب و مجلات علمی و رایانه توسط وزارتخانه ها برای ارایه به اساتید تربیت کننده دانشجویان دوره های دکترای phd و فوق تخصصی .
ماده 3ـ چنانچه دانشگاهها اقدام به پذیرش دانشجویانی که بورس خارج از کشور آنان با توجه به امکانات داخل تبدیل شده بنمایند،قسمتی از هزینه های پیش بینی شده برای دانشجو در خارج از کشور به عنوان شهریه تحصیلی به دانشگاههای داخل اختصاص می یابد.
ماده 4 ـ به ازای هر مدت اقامت دانشجویان بورسیه ترددی و دکترای مشترک در داخل کشور هزینه های دانشجو به دانشگاه پرداخت می شود.
ماده 5 ـ دانشگاهها مکلفند کلیه مبالغ تخصیص یافته حاصل از اجرای این آئین نامه را فقط برای تقویت یا ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی هزینه نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16201
تاریخ تصویب :
1379/07/03
تاریخ ابلاغ :
1379/04/14
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :