جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 18374 8/5/1379

دبیر خانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دبیرخانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سلام
پیرو مصوبه شماره 15023/ت 23134 هـ مورخ 19/4/1379 به پیوست سوابق 14 صفحه ضمیمه اشارذه شده در متن برای الصاق به مصوبه فوق ارسال می گردد .
دبیر خانه مرکزی ریاست جمهوری
الف : دستورالعمل نحوه دبیرخانه خسارت اماکن مسکونی صنعتی خدماتی و تولیدی مردمی
کلیات :
مسئولیت تامین و پرداخت کمک بلاعوض در مورد اماکن مسکونی صنعتی خدماتی و تولیدی که در جریان جنگ تحمیلی یا عملکرد ضد انقلاب در استانهای جنگزده دچار گردیده اند با گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی و بنیاد مسکن استانهای جنگزده خواهد بود تا بر اساس ضوابط و مقررات زیر اقدام گردد.
نحوه پرداخت کمک های بلاعوض ساختمانی مردمی : ماده 1 ـ تکمیل پرونده برای پرداخت کمک بلا عوض جهت بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی صنعتی خدماتی و تولیدی الزاما با حضور مالک (نماینده و یا وکیل مالک )و نماینده وکیل و یا قیم ورثه به همراه اسناد مالکیت و یا مدارک قابل قبولگروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان و سایر مدارک مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ـ بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی خدماتی و تولیدی با ارائه جواز کسب و یا مدارک مورد قبول گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی با حضور ذینفع قابل اجرا است .
ماده 2 ـ بازسازی و نوسازی واحدهای خسارت دیده راسا توسط مالک ورثه یا نمایندگان و وکلای ایشان صورت می گیرد.
ماده 3ـ تهیه نقشه و پروانه ساختمانی توسط مالک و یا مجری طرح بر اساس ضوابط شهرداری صورت می گیرد.
تبصره 1ـ آواربرداری و حمل نخاله های ساختمانی و آماده سازی زمین برای شروع بازسازی توسط گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان صورت گرفته و از خسارت دیدگان وجهی دریافت نمی شود وجه این عملیات از محل اعتبارات بازسازی تامین می شود ضمنا کلیه ساختمانهائی که به تشخیص کارشناسان شهرداری و گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی از حیز انتفاع ساقط و ممکن است باعث بروز خسارات جانی مالی یا بهداشتی برای شهروندان به مالکین و در صورت عدم مراجعه آنها به جهت بازسازی یا رفع خطر گردیده و نهادهای ذیربط موظف به همکاری هستند.
تبصره 2ـ بابت هزینه پروانه ساختمانی وصل مجدد انشعاب آب و برق واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.
هزینه های مربوط به این عملیات بعد از برآورد دقیق و اعلام به گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان و بعد از طرح تصویب و تبادل موافقتنامه حسب مورد به شهرداری ادارات برق آب و یا سازمان مربوط از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است .
تبصره 3ـ در مورد واحدهای جدید الاحداث که قبلا وجود نداشته اند طبق ضوابط سازمانهای ذیربط هزینه صدور پروانه ساختمانی انشعاب آب و برق از مالک دریافت می گردد.
تبصره 4ـ هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری آسیب دیده از جنگ تا سطح زیر بنای قبل از جنگ (حداکثر تا سقف 50 متر مربع زیر بنا) و واحدهای مسکونی آسیب دیده تا سقف 120 متر مربع هزینه صدور پروانه ساختمانی برابر ضوابط توسط گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی پرداخت می گردد.
تبصره 5ـ هزینه انشعاب آب و برق واحدهای مسکونی در روستاهای جنگزده (اعم از اینکه روستا قبلا اینگونه خدمات را داشته و یا نداشته باشد) توسط پیگیری و نظارت امور بازسازی از اعتبارات بازسازی (بعد از طرح و تصویب در استان و تبادل موافقتنامه مربوطه )پرداخت می گردد و بابت این عملیات وجهی از روستائیان دریافت نمی شود.
ماده 4 ـ درصورتی که مالک واحدمسکونی یا تجاری مایل به بازسازی واحدمتعلق به خود درمنطقه جنگزده نباشدبه تشخیص مسئول گروه پیگیری ونظارت اموربازسازی استان وباسپردن تعهد کتبی مبنی برنداشتن هرگونه ادعای بعدی در رابطه با بازسازی واحد جایگزین شده اعم از دریافت وام ،هزینه پرداخت ساختمانی وغیره ،کل خسارت برآوردشده دریک قسط پرداخت خواهد شد .
ماده4- برآورد خسارت واحدهای خسارت دیده برمبنای مصالح ساختمانی مورد مصرف ساختمانهای جدید درمحل محاسبه می شود.
ماده 6- درمورد اجرای طرحهای بهسازی،جامع تفضیلی ویا هادی وسایر طرحهای لازم الاجرا شهرهای جنگزده درصورتی که اجزای آن ازوظائف شهرداری باشد ضرورتا می بایستی تخریب وبه تملک دولت درآیند خسارتهای عرصه واعیانی براساس قیمت عادله پس از پیشنهاد گروه پیگیری ونظارت امور بازسازی وتصویب استاندار از محل عتبارات خسارت مردمی استان پرداخت می گردد درغیر این صورت فقط بهای زمین براساس قیمت عادله بوده وخسارتهای عیانی براساس سقف مندرج دراین دستورالعمل پرداخت می شود بهای زمین نیز براساس قیمت عادله از محل اعتبارات بازسازی استان پرداخت می گردد.بدیهی است درصورتی که به دلیل محدودیت اعتبارات پرداخت بهاء زمین مقدور نباشد یا فرد خسارت دیده به جای بهاءزمین متقاضی دریافت زمین آماده سازی شده باشد یک قطعه زمین باز سازی شده درصورت موجود بودن به نامبرده تحویل خواهد شد .بهر حال ضرورت اینگونه موارد بایستی پس از پیشنهاد گروه پیگیری و نظارت امور باز سازی به تصویب استاندار استان برسد.
تبصره – درمورد واحدهای مسکونی ،تجاری واملاک موضوع ماده 6این دستورالعمل که در طرح قرار گرفته و فاقد سند ثبتی یا اشتراک آب و برق هستند نیز کمیسیون موضوع آئین نامه اجرائی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت بررسی و در صورت تایید کمیسیون مذکور بر اساس ماده 6 این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 7 ـ حداکثر سقف قابل پرداخت خسارت با احتساب یارانه مصالح ساختمانی در بخشهای ساختمانی بعد از کارشناسی و برآورد بر مبنای فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه و خسارت به شرح زیر است :
الف : واحدهای مسکونی شهری حداکثر مبلغ 5/8 میلیون ریال برای هر واحد مستقل (در سطح یا ارتفاع) بدیهی است پرداخت خسارت به واحدهای مستقل (در سطح یا ارتفاع )منوط به ارائه سند تفکیکی یا فیش آب و برق مستقل قبل از جنگ و یا آثار بجا مانده قبل از جنگ که مورد تایید کارشناسان گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی (بعد از رویت)است می باشد.
ب:واحدهای مسکونی روستائی حداکثر 5/4 میلیون ریال .
ج :واحدهای صنفی و خدماتی شهری و روستائی حداکثر دو میلیون ریال برای هر واحد.
د: پرداخت خسارت وارده به هتلها مسافر خانه ها جایگاههای پمپ بنزین حمامهای عمومی مراکز درمانی مراکز فرهنگی تربیتی و ورزشی غیر دولتی که دارای پرونده یا دارای اقساط تعهد شده سنوات قبل هستند (به شرطی بازسازی و تداوم کار)به نحوی که حداکثر آنها از سقف 100 میلیون ریال تجاوز ننماید با تایید استاندار و در صورتی که از اعتبارات عمرانی استفاده نکرده باشند از محل خسارتهای مردمی استان پرداخت می گردد.
هـ :حسینیه ها پس از تایید اوقاف حداکثر تا ده میلیون ریال .
و : وتحدهای خدماتی بزرگ که دارای زیر بنای بیش از حد متعارف پرداخت خسارتها (2میلیون ریال ) بوده اند شامل : (رستورانها،سالنهای غذاخوری ،کافه قنادیها، نانوائیها ، گاراژها ، انبارهای بزرگ) به ازاء هر 15 متر دو میلیون ریال حداکثر تا سقف 20 میلیون ریال تامین خسارت می گردد و همچنین به منظور خرید و نصب تجهیزات منهدم شده نانوائیها تا سقف 3 میلیون ریال از محل خسارات مردمی استان قابل پرداخت است .
ز :ساختمانها و تاسیسات واحدهای تولیدی (کشاورزی،دامی،صنعتی )حداکثر مبلغ شش میلیون ریال برای هر واحد.
ی ـ برای واحدهای خسارت دیده تولیدی بزرگ که تا تاریخ 1/4/1375 دارای پرونده هستند حداکثر تا سقف 100 میلیون ریال بر اساس پیشنهاد گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان و تصویب استاندار از محل اعتبارات بازسازی استان مربوط متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می گردد.
تبصره (1) ـ مبالغ موصوف در بندهای ذیل ماده 7 این دستورالعمل در مورد مالکین واحدهائی است که مصالح ساختمانی دریافت نکرده اند و چنانچه مالکین اینگونه واحدها ساختمانی دریافت کرده باشند معادل ما به التفاوت قیمت مصالحی که تحویل گرفته اند (بر اساس جداول پیوست )از مبلغ پرداخت به آنان کسر می گردد.
تبصره (2)ـ در صورت نیاز به وام گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان اینگونه افراد را به سیستم بانکی معرفی می نماید.
تبصره (3) ـ در صورتی که یک واحد دارای چند مالک بوده و هر کدام اسناد جداگانه ای در دست داشته باشند و نتوانند به صورت اشتراکی کارهای بازسازی را انجام دهند گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی می تواند بر حسب سهم شراکت نسبت به تفکیک و ارزیابی خسارت وارده اقدام و سهم هر کدام از شرکا را جداگانه پرداخت نماید.
1 ـ ما به التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی شهری
نوع مصالح مابه التفاوت ریال
سیمان 500000 ریال
تیر آهن 1100000 ریال
پروفیل 300000 ریال
ورق 100000 ریال
چتائی 100000 ریال
لوله 100000 ریال
شیشه 100000 ریال
کاشی 100000 ریال
لوازم برقی و سایر 100000 ریال
جمع 2500000 ریال
2 ـ ما به التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستایی
نوع مصالح متبه التفاوت ریال
سیمان 300000 ریال
تیر آهن 660000 ریال
پروفیل 180000 ریال
ورق 60000 ریال
چتائی 60000 ریال
لوله 60000 ریال
شیشه 60000 ریال
کاشی 60000 ریال
لوازم برقی و سایر 60000 ریال
جمع 1500000 ریال
3 ـ ما به التفاوت اقلام مصالح ساختمانی واحدهای تجاری (شهری و روستایی)
نوع مصالح مابه التفاوت ریال
سیمان 120000 ریال
تیر آهن 260000 ریال
پروفیل 70000 ریال
ورق 30000 ریال
چتائی 20000 ریال
جمع 500000 ریال
ب ـ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات تامین خسارات امور کشاورزی دامی و نخلیات در مناطق جنگزده
الف ـ کلیات
مسئولیت تامین خسارات در امور کشاورزی دامی و نخلیات در استانها به عهده کمیته تامین خسارات کشاورزی و دامی استان خواهد بود تا بر اساس ضوابط زیر عمل نماید:
1 ـ در مرکز استانهای جنگزده کمیته ای به نام کمیته تامین خسارات کشاورزی و دامی استان مرکب از نمایندگان تام الاختیار مسئول گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان و نمایندگان ادارات کل کشاورزی و جهاد سازندگی که از این پس اختصارا کمیته استان نامیده می شود تشکیل می گردد. مسئول کمیته یکی از اعضاء به انتخاب استاندار خواهد بود.
تبصره (1)ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره (2) ـ کمیته استان در صورت لزوم می تواند کمیته ای به نام کمیته تامین خسارات کشاورزی و دامی شهرستان در هر شهرستان جنگزده مطابق با موارد مذکور در بند الف تشکیل دهد و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به کمیته مذکور تفویض نماید.
2 ـ جلسات کمیته به دعوت گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان و شهرستان حسب مورد تشکیل و اعضاء آن در چارچوب وظایفشان مسئول و مجری تصمیمات کمیته خواهد بود.
3 ـ استاندار یا مسئول گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان یکی از کارشناسان خبره در امور مذکور را به عنوان دبیر و پیگیری کننده مصوبات کمیته استان تعیین خواهد نمود.
4 ـ کمیته استان می تواند در جلسات خود نمایندگانی از سازمانها و نهادهای ذیربط در مناطق را حسب مورد دعوت نماید.
5 ـ کمکهای موضوع این دستورالعمل به صورت بلاعوض بوده که در قالب اعتبارات تخصیص یافته استانی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و بر اساس موافقتنامه مبادله شده گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی یا سازمان کشاورزی استان با سازمان برنامه و بودجه استان به افراد ذینفع پرداخت می گردد.
6 ـ خسارات وارده به افراد مشمول این دستورالعمل بوسیله نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان حسب مورد بررسی و میزان و نوع کمک بلا عوض پیشنهادی از سوی نمایندگان مذکور پس از تصویب کمیته استان قابل پرداخت خواهد بود.
7 ـ نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان می توانند از اعضاء کمیته یا کارشناسان و مطلعین شاغل در دستگاههای اجرائی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشند که به پیشنهاد کمیته و حکم اداره متبوع خود عهده دار این وظیفه می شوند و فوق العاده طبق تصمیم کمیته قابل پرداخت خواهد بود.
8 ـ حداکثر خسارات پرداختی به سرپرست خانواده اصلی (قبل از جنگ در مجموع موارد) شش میلیون ریال خواهد بود.
تبصره (1)برای شرکتهای تعاونی و سایر تشکلهای رسمی حقوقی در صورتیکه در زمان وقوع خسارت به شکل تعاونی یا خصوصی تشکیل شده باشند و تشکل خود را حفظ یا احیاء نمایند و تا تاریخ ¼ 1375 دارای پرونده بوده و در مجموع خسارت وارده بیش از شش میلیون ریال باشد حداکثر معادل 2 میلیون ریال به هر یک از اعضاء (تا 50 نفر) به نسبت خسارت تعیین شده توسط کمیته به تعاونی ذیربط پرداخت خواهد شد.
تبصره (2) پرداخت دیون سنوات گذشته به اشخاص بر اساس تامین خسارات مصوب و با رعایت سقف مجاز قابل پرداخت در همان سال که به دلیل کمبود اعتبار پرداخت نشده است از اعتبارات سال جاری مجاز خواهد بود.
ب ـ کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی که به تشخیص کمیته استان در اثر سوانح و حوادث ناشی از جنگ تحمیلی و توسط ضد انقلاب آسیب و خسارت شده اند از کمکهای بلاعوض این دستورالعمل در موارد زیر(مشروط بر اینکه در مناطق مجاز ساکن شده باشند) استفاده خواهند کرد.
1ـ1ـ محصولات زراعی و علوفه .
باغات قلمستان ،نهالستان و نخلستان .
3ـ1ـدامداری ها و مرغداری های دارای پروانه
4ـ1 ـماشین آلات و ادوات کشاورزی دامداری و موتور پمپها.
5ـ1ـ سایر خسارات وارده در ارتباط با تولیدات کشاورزی و دامی به تشخیص کمیته استان .
تبصره (1)عشایر منطقه و یا افرادی که بنا بر دلائل و مدارک لازم با تشخیص استانداری عدم حضورشان در منطقه موجه باشد و یا اینکه قصد بازگشت به منطقه را نداشته باشند.
ج ـ نحوه بررسی خسارت :
1) نمایندگان منتخب کمیته استان یا شهرستان حسب مورد با استفاده از مدارک و گزارشهای موجود بازدید از محل ، قرائت و شواهد و آثار با استناد از معتمدین ونهادهای محلی گزارش خسارت وپیشنهاد کمک راتهیه وجهت رسیدگی کمیته به دبیرکمیته استان یا شهرستان تسلیم می نماید .
2) ملاک بر آورد خسارت تعیین میزان کمکهای بلاعوض با رعایت بند 8این دستورالعمل به شرح زیرخواهدبود:
1-2-دام وطیور حداکثر معادل ارزش متعارف آنها.
2-2-باغات ،نهالستان ،قلمستان ،حداکثرمعادل هزینه کاشت وداشت تازمان بازدهی معادل ارزش متعارف آنها نخلستان به ازای هر اصله نخل ده هزار ریال .
3-2-محصولات زراعی حداکثر معادل هزینه تمام شده تولید.
4-2-ماشین الات وادوات کشاورزی ،دامداری ومرغداری حداکثر معادل قیمت تمام شده .
5-2-تامین خسارت مربوط به بازسازی ساختمانها تاسیسات طبق بند(ز)ماده(7)دستورالعمل بازسازی اماکن مسکونی تجاری صنعتی خدماتی وتولیدی انجام شد.
3)اعتبار لازم برای ارائه خدمات کشاورزی به نخلستانهای مناطق جنگزده ،هزینه تامین وتوزیع پاجوش کشاورزان ونهادهای کشاورزی از قبیل کود و بذر وسم وابیاری نخلیات محاجرین به پیشنهاد گروه پیگیری ونظارت امور بازسازی استان وتائید استاندار از محل خسارتهای کشاورزی قابل پرداخت است .
ج-دستورالعمل کمک به تامین لوازم خانگی آسیب دیدگان درشهرها وروستاهای جنگزده ودرحال بازسازی
به منظور کمک به بازگشت واستقرار مهاجرین جنگ تحمیلی درموطن اصلی آنها به افرادی که دراثرجنگ تحمیلی اموال ولوازم خانگی آنها درشهرها وروستاهای جنگزده ازبین رفته ومبلغی بسته به امکانات بازسازی به صورت بلاعوض وبه شرح زیر پرداخت نمایند:
ماده1- اسامی شهرها ی این دستورالعمل عبارتند از آبادان ،اروندکنار ،خرمشهر،رفیع ،گیلانغرب،سرپل ذهاب،قصرشیرین ،مهران،دهلران،موسیان،نفت شهر،سومار،نودسود،وخسروی.
تبصره-روستاهای مشمول این دستورالعمل روستاهای می باشند که قبلا بعنوان روستاهای جنگزده شناخته شده اند.
ماده 2-کمکهای موضوع این دستورالعمل به افرادی تعلق می گیرد که قبل از وقوع جنگ تحمیلی متاهل بوده ودر شهرهاویاروستاهای موضوع این دستورالعمل ساکن بوده اند ودر حال حاضر نیز در این مناطق ساکن باشند .
کلیه خانوارهای که قبل از جنگ دارای واحد مسکونی بوده و واحدهای خودرا بازسازی کرده ویادر حال بازسازی باشند اعم از اینکه واحد مسکونی بنام مرد باشد یا زن،ساکن محسوب گردیده ونیازی به احراز مجدد سکونت ندارد.
ماده 3-پرداخت کمک نقدی موضوع این دستورالعمل بابت بهاءکالاهای اساسی یک نیم میلیون ریال محاسبه وبدون در نظر گرفتن تعداد همسر یا تعداد افرارد خانوار دریک قسط به واجدین شرایط (سرپرست خانوار)که تا کنون هیچگونه کالایی دریافت نکرده اند ،پرداخت می گردد.
ماده 4- در صورت فوت سرپرست خانواده مهاجرواجد شرایط همسر متوفی و اولاد صغار نامبره مشمول این دستورالعمل می شود ودر مورد خانواه هائی که به علت طلاق ازهم جدا شده اند با ارائه سند ازدواج وطلاق کمکهای یادشده بالمناصفه تقسیم و پرداخت میشود وچنانچه قیومیت وسرپرستی فرزندان به عهده یک نفر از آنان گذاشته وبا ارائه گواهی سرپرستی از دادگاه صالحه کمکها بطور کامل به سرپرست وقیم قانونی پرداخت می شود .
د- دستورالعمل نحوه مساعدت جهت بازسازی شناور های تجاری اسیب دیده
مقدمه:با توجه به خسارت وارده به انواع شناورهای تجاری درطول جنگ تحمیلی دستورالعملپرداخت خسارت بشرح ذیل تعیین وابلاغ می گردد:
الف:نحوه بررسی وخسارت ومیزان آن:
1)شناورهائی مشمول دریافت خسارت می شوند که به تائید سازمان بنادر و کشتیرانی دراثر جنگ،عوارض ناشی از آن ویا توقف طولانی ناشی از جنگ دچار خسارت شده وبه صورت غیر فعال درآبراه کارون ،بهمنشیر ،یااروند بلا استفاده مانده باشند.
تبصره :قائق های که در اثر جنگ تحمیلی درمناطق ابی دشت آزادگان ازبین رفته اند بعد از اطمینان از انهدام ویا غارت شناور توسط دشمن ومشروط به داشتن و ارئه سند قانون مالکیت ودرصورت تائید خسارت وهمچنین مورد قبول واقع شدن سند توسط کمسیون 3 نفره ای مرکب از فرماندار ،نماینده گروه پیگیری ونظارت امور بازسازی استان وفرمانده نیروی انتظامی شهرستان)مشمول این دستورالعمل می گردندوخسارت برآوردشده طبق جداول پیوست از محل اعتبارات مربوط وتوسطگروه پیگیری ونظارت امور بازسازی استان تامین وپرداخت میگردد.
2)سازمان بنادر وکشتیرانی با توجه به ضوابط ودستورالعمل های اجرائی نسبت به تعیین مالکیت ومیزان خسارت وارده حسب نوع وظرفیت شناورهای آسیب دیده براساس جدول پیوست اقدام می نماید.
3)سازمان بنادر وکشتیرانی با عنایت به جدول مربوط(بشرح پیوست)نسبت به برآورد خسارت ومبلغ قابل پرداخت اقدام وخسارت دیدگان را جهت دریافت مساعدتهای پیش
بینی شدهبه گروه پیگیری ونظارت امور باز سازی استان معرفی خواهند نمود .
تبصره :اولویت پرداخت خسارت ازسوی سازمان بنادر وکشتیرانی به واحدهای شناور خسارت دیده موجود درمنطقه که امکان پاکسازی وشناور سازی آنها حسب نظر سازمان بنادر وکشتیرانی می باشد داده خواهد شد.
ب-تامبن خسارت:
1)پرداخت خسارت به واحدهای آسیب دیده قابل رویت که پاکسازی و شناورسازی آنها میسر می باشد به صورت 50 درصد در مرحله نخست و 50 درصد باقیمانده پس از پیشرفت قابل قبول شناورسازی و

ن بنادر و کشتیرانی مبنی بر سلب مالکیت و هرگونه ادعای مالکیت در خصوص واحدهای موجود بصورت 50 درصد در مرحله نخست و 50 درصد باقیمانده پس از تعیین تکلیف کل واحدهای موجود و قابل رویت انجام خواهد شد.
تبصره : چنانچه بعد از اعلام مفقودالاثر بودن شناور مالک مجددا اعلام کشف موقعیت شناور را نماید در رابطه با سلب مالکیت مندرج در بند(2) سازمان بنادر اقدامات لازمه را در ارتباط با احراز مالکیت مجدد معمول می نماید بدیهی است پرداخت خسارت منوط به پیشرفت فیزیکی مطابق بند (1) خواهد بود.
3)هر گونه فعالیت مالکین جهت پاکسازی و شناورسازی می بایستی پس از اخذ مجوز از سازمان بنادر و کشتیرانی صورت گیرد.
4)گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان با توجه به اهمیت موضوع به منظور پیشرفت فعالیت و رفع مونع هماهنگیهای لازم را می بایستی با نیروهای انتظامی و دیگر مراجع ذیربط معمول نماید.
5)شناورهائی که از طریق گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی و یا شرکت شیلات و یا هر ارگان دیگری در سالهای گذشته دریافت خسارت نموده اند مشمول تامین خسارت برابر این دستورالعمل نمی باشد .
6 )سازمان بنادر و کشتیرانی با رعایت ضوابط مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای شناورهایی صد در صد آسیب دیده و تامین خسارت شده که توسط مالکین آماده بهره برابری گردیده اقدام می نماید.
7)اعتبارریالی مورد نیاز ایآئینتورالعاجرائیط گروه پیگیری و نظارت امور بازسازی استان از محل خسارتهای مردمی استان برآورد و پرداخت خواهد شد.
جدول مساعدت نقدی به شناورهای تجاری آسیب دیده از جنگ تحمیلی
ظرفیت تا 30 تن 31تا60 تن
موتور لنج باری 4000 ریال 6000 ریال
61 تا 100 تن 101 تن به بالا
6000 ریال 8000 ریال

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/05/08
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :