جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 18777/ت 23248هـ 10/5/1379

نهاد ریاست جمهوری ـ دفتر هیات دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1379 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره ماده (23)آئین نامه داخلی هیات دولت موضوع تصویبنامه شماره 111438/ت 882 مورخ 3/10/1368 ـبه عنوان تبصره (1) تلقی شده و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یادشده الحاق می شود:
تبصره 2ـ پیشنهادهای دارای بار مالی دستگاههای اجرائی باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی و قبل از تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور جهت طرح در هیات دولت ارائه شود.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/04/15
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :