جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 18500/ت 23219هـ 9/5/1379
وزارت بازرگانی ـ وزرات امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی صنایع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد جزء (2) از قسمت (ی )تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور آئین نامه اجرائی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ حداقل مقدار درخواست صدور آرد برای هرمتقاضی و در هر نوبت هزار تن می باشد.
تبصره ـ حسب نظر و اعلام سازمان غله کشور اداره کل مقررات صادرات و واردات بازرگانی نسبت به صدور مجوز صادرات اقدام می نماید.
ماده 2ـمحل تحویل آرد در گمرکات را سازمان غله کشور با هماهنگی متقاضی تعیین می نماید. کرایه حمل تا گمرک خروجی و هزینه کیسه و بسته بندی به عهده خریدار می باشد.
ماده 3ـ خریدار موظف به داشتن کد اقتصادی و کارت بازرگانی می باشد.
ماده 4ـ مجوز صدور آرد به نام خریدار (متقاضی ) صادر می شود و انتقال و جابجایی آن مجوز نیست.
تبصره ـ مجوز صدور آرد تا مدت 3 ماه اعتبار دارد و این مدت با هماهنگی سازمان غله کشور قابل تمدید می باشد.
ماده 5ـ نرخ انواع آرد صادراتی به ریال توسط مصرف کنندگان و تولیدکنندگان" href="/tags/63082/سازمان-حمایت-مصرف-کنندگان-و-تولیدکنندگان/" class="link">سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور نماینده سازمان غله کشور و نرخ پیمان ارزی توسط مرکز توسعه صادرات ایران با حضور نماینده سازمان غله کشور و بانک مرکزی جمهوری سالامی ایران تعیین می گردد.
تبصره ـ نرخ فروش ریالی آرد برای 2 ماه اعتبار دارد.
ماده 6ـ روش خرید گندم بر اساس جزء (2) بند(ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 بدین ترتیب است که میزان ریال دریافتی توسط سازمان غله کشور جهت اخذ ارز واریز نامه ای مورد نیاز به بانک مرکزی اعلام می گردد.
تبصره ـ بانک مرکزی در قبال ریال دریافتی نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای خرید گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام و میزان آن را به سازمان غله کشور اعلام می نماید.
ماده 7ـ صادرات ارد به کلیه کشورها از جمله کشورهای مستقل مشترک المنافع و آفریقائی مستلزم سپردن پیمان ارزی و تسویه آن با معرفی ارز معتبر به سیستم بانکی کشور می باشد.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16152
تاریخ تصویب :
1379/05/02
تاریخ ابلاغ :
1379/05/18
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :