جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 3084 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده - لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 9/1/59 اصلاح و تبصره زیر بعنوان تبصره بند 11 به ماده 29 قانون امور گمرکی اضافه میشود .
تبصره – اظهارخلاف موضوع بند 11 در مورد فرش صادراتی درصورتی محقق میشود که ارزش استنباطی گمرک 30 ردصد بیشتر از ارزش اظهار شده کالا باشد .در مورد فرشهائیکه ارزش استنباطی گمرک از 15% تا 30% بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل صد درصد نسبت به تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد . ضمناً چنانچه تفاوت تا 15% باشد قیمت اصلاح و با اخذ پیمان بدون اخذ جریمه ترخیص خواهد شد .
این لایحه قانونی از تاریخ تصویب قابل اجراء میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :