جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 5982 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به برقراری مستمری در مورد وراث قانونی آقایان سیاوش فیروز و دوستعلی کرمی کارکنان سابق جنگلداری کل استان فارس که درجلسه مورخ 25/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است. بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که جهت وراث قانونی آقایان سیاوش فیروز و دوستعلی کرمی کارکنان سابق جنگلداری کل استان فارس که بترتیب در تاریخهای 18/11/56 و 16/8/56 فوت شده اند ماهانه مبلغ 18000 ریال از محل اعتبارات سازمان جنگلها و مراتع کشور حقوق مستمری برقرار نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :