جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 3644 25/4/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی مربوط به فروش خاویار در خارج از کشور که درجلسه مورخ 23/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – پیشنهاد وزیر کشاورزی و عمران روستائی مبنی بر لغو قرارداد خاویار با شرکت خاویار ایران و فروش آنرا با استفاده از ماده قانون محاسبات عمومی تأیید مینماید و بشرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود برحسب ضرورت خاویار موجود خود را با رعایت ماده فوق و حفظ منافع دولت بفروش برساند .
تبصره – وزارت کشاورزی و عمران روستائی موظف است موضوع را در دادگاه انقلاب مطرح و پرونده امر را تا حصول نتیجه پیگیری نماید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/23
تاریخ ابلاغ :
1359/06/08
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :