جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 6936 25/4/1359
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی فوق العاده شغل و مزایای پرسنل نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که درجلسه مورخ 5/4/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده : از اول تیرماه سال 1359فوق العاده شغل پرسنل نظامی مشمول قانون استخدام میروهای مسلح ( مادامی که جدول ضرائب حقوقی تغییر ننموده است ) بشرح ذیل تعیین میگردد :
سرباز داو طلب ، ژاندارم یکم – پاسبان 3 - ماهانه 12500 - ریال
سرباز یکم داوطلب ، ژاندارم یکم –پاسبان 2 - (( 13700 - ((
سرجوخه، پاسبان 1 - (( 13850 - ((
گروهبان 3- سرپاسبان 3 - (( 16000 - ((
گروهبان 2-سرپاسبان 2 - (( 17500 - ((
گروهبان 1- سرپاسبان 1 - (( 18500 - ((
استوار 2 - (( 20000 - ((
استوار 1 - (( 22000 - ((
تبصره 1- به فوق العاده شغل سایر درجات که جمع حقوق درجه و مزایای شغل ماهانه آنان از هشتاد هزار ریال کمتر باشد پانزده درصد اضافه میشود مشروط برآنکه از مبلغ هشتاد هزار ریال تجاوز ننماید .
تبصره 2- فوق العاده شغل افراد فوق الذکر که درامور دفتری و ادارات مرکزی انجام وظیفه مینماید ده درصد کمتر از مبالغ تعیین شده مذکور خواهد بود .
تبصره 3- فوق العاده شغل افرادیکه در امور فنی انجام وظیفه مینمایند پنج درصد بیشتر از مبالغ فوق میباشد .
تبصره 4- مزایا و فوق العاده شغل افرادیکه در نقاط نا آرام انجام وظیفه مینمایند ده درصد و درنقاط جنگی بیست درصد علاوه بر مزایای فوق الذکر و مزایای دیگری که به آنان تعلق میگرفته است تعیین میشود .
تبصره 5- لایحه قانونی اصلاح جدول اصلاح جدول شماره 3 ماده یک قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای انتظامی لغو و درجه داران و افراد مذکور نیز از مزایای این لایحه قانونی برخوردار خواهند شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10344
تاریخ تصویب :
1359/04/05
تاریخ ابلاغ :
1359/06/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :