×

لایحه قانونی برگشت وجوه استفاده نشده که بعنوان کمک یا وام از محل صندوقهای رفاه دانشجویان پرداخت شده است

لایحه قانونی برگشت وجوه استفاده نشده که بعنوان کمک یا وام از محل صندوقهای رفاه دانشجویان پرداخت شده است

لایحه-قانونی-برگشت-وجوه-استفاده-نشده-که-بعنوان-کمک-یا-وام-از-محل-صندوقهای-رفاه-دانشجویان-پرداخت-شده-است شماره 7296 25/4/1359
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
لایحه قانونی برگشت وجوه استفاده نشده که بعنوان کمک یا وام از محل صندوقهای رفاه دانشجویان پرداخت شده است که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – کلیه شعب بانک ملی ایران مکلفند با اعلام کتبی صندوقهای رفاه دانشجویان یا وزیر فرهنگ و آموزش عالی در موارد فراغ از تحصیل ، ترک تحصیل دانشجو بیش از مدت مقرر درآئین نامه ترک تحصیل ، فوت یا انصراف کتبی دانشجو وجوهی را که بابت کمک یا از محل صندوقهای رفاه دانشجویان به حساب دانشجو واریز کرده اند برداشت نمایند و بحسابی که از طرف صندوقهای رفاه دانشجویان یا وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین میشود منظور دارند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10347

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/12

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.