×

لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری

لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری

لایحه-قانونی-نحوه-نقل-و-انتقال-وسائل-نقلیه-موتوری
شماره 7682 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری که در جلسه مورخ 25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده یک: از تاریخ اجرای این قانونی کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هرنوع معاملات مربوط به وسائل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یکانهای راهنمائی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسائل نقلیه موتوری درکشور به ترتیبی که دراین قانون و آئین نامه اجرائی آن تعیین میگردد انجام خواهد شد .
ماده دو: اداره راهنمائی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستانها مکلف اند برای هرنوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم نموده و کلیه نقل و انتقالات وستول نقلیه موتوری را دراین شناسنامه ها ثبت نمایند .
تبصره : مشخصات ، نحوه و ترتیب تنظیم این شناسنامه ها بموحب آئین نامه اجرائی این قانونی خواهد بود .
ماده سه : هرنوع جعل و تزویر دراین شناسنامه ها و اسناد مربوط به آن جعل دراسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد .
ماده چهار : صدور المثنی برای این شناسنامه ها بموجب ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود .
ماده پنج : هرنوع نقل و انتقال اعم از خرید و فروش ، صلح ، هبه و غیره نسبت به کلیه تاکسیها و اتومبیلهای سواری تولید کارخانجات داخلی و وانتها اعم از ساخت داخل یا خارج تا سه سال تمام از تاریخ شماره گذاری ممنوع میباشد .
تبصره 1: اتومبیلهای هشت سیلندر از شمول این ماده مستثنی میباشند .
تبصره 2- نقل و انتقالات مربوط بمقررات ارث از شمول این ماده مستثنی میباشد .
ماده شش: کلیه وکالتنامه هائیکه در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده 5 این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از تاریخ شماره گذاری اتومبیل باشد .
تبصره : سردفتران و دفتریاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .
ماده هفت : تاریخ اجرای این قانون درتهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی و درشهرستانها بعد از ششماه از تاریخ تصویب آئین نامه اجرائی خواهد بود و کلیه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کما فی السابق انجام خواهد پذیرفت .
ماده هشت : آئین نامه اجرائی این قانونی ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب توسط اداره راهنمائی و ارنندگی تهیه و به تصویب وزراء کشور ، دادگستری و بازرگانی خواهد رسید .
ماده نه : کارخانجات داخلی مکلف به رعایت ضوابط مقرر در آئین نامه اجرائی قانون میباشند .
ماده 10: از تاریخ اجرای این قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10348

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/13

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.