جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 16260 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار برای پرداخت خزینه های مربوط به کمک به مخترعین و مکتشفین و مبتکرین که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – اجازه داده میشود مبلغ دومیلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 501002 ( هزینه های خاص دستگاههای اجرائی ) قانون بودجه سال 59 برای پرداخت هزینه های مربوط به کمک به مخترعین و مکتشفین و مبتکرین دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده شود .
تبصره 1- مصرف اعتبار مزبور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی مستثنی است . هزینه های مربوط به تشخیص وزیر صنایع و معادن با رعایت مفاد این قانون قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره 2- انواع و میزان هزینه های قابل پرداخت از محل اعتبار موضوع این قانون بشرح زیر میباشد :
الف – هزینه آزمایش اقلام ساخته شده و مواد اولیه ضروری 200000000 ریال
ب- هزینه نمونه سازی مبتکرین و مخترعین و مکتشفین 300000000 ریال
که امکانات مالی ندارند
ج- دستمزد و حق الزحمه افراد 300000000 ریال
د- ایجاد تأسیسات و کارگاه 600000000ریال
ه- هزینه های انتشارات و تبلیغات 200000000 ریال
و- هزینه های متفرقه 400000000 ریال
جمع 2000000000 ریال
تبصره 3- کاهش و یا افزایش هر یک از اقلام هزینه های فوق تا میزان (25) درصد با موافقت وزیر صنایع و معادن مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه درجمع کل اعتبار تغییری حاصل نشود .
تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی تأمین اعتبار مورد نیاز کمک به مخترعین مصوب 10/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میگردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10350
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :