×

لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم

لایحه-قانونی-اصلاح-بعضی-از-مواد-قانون-مالیاتهای-مستقیم

وکیل

شماره 7888 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده 1- متن زیر بعنوان تبصره 11 الحاقی بماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی اضافه میشود :
هر گاه درآمد اجاری اسلانه مشمول مالیات ملک یا مالک موضوع این ماده از یک میلیون ریال تجاوز نماید مازاد مشمول یک مالیات اضافی به نرخ 15% علاوه بر مالیات مقرر خواهد بود .
سر رسید پرداخت این مالیات به ترتیبی است که درمورد منبع پیش بینی شده است . مفاد این تبصره نسبت بدرآمدهای حاصل و وظایف . تکالیف سازمانها و مؤسسات و اشخاص حقوقی موضوع تبصره 6 ماده مزبور از ابتدای سال 1359 جاری است .
ماده 2- تبصره ماده 11 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 به تبصره یک تبدیل و عبارت زیر بعنوان تبصره 2 بآن علاوه میشود :
مقررات اصلاحی ماده مزبور نسبت به اولین انتقالی که بعد از ایجاد بنای جدید یا تغییرات حاصله روی بنای موجود بعمل میآید جاری نبوده و در اینحالت اعیانی جدید مشمول مالیات به نرخ 2% خواهد بود .
حکم این تبصره مانع از وصول مالیات بساز بفروش نبوده ولی مالیات متعلق به ساختمان از مالیات بردرآمد بساز بفروشی کسر و مابه التفاوت وصول میشود .
ماده 3- درآمد مشمول مالیات رادیو لو گها در موارد تشخیص علی الراس از شمول حکم تبصره آئین نامه حد نصاب هزینه های قابل کسر شماره 23962-9/9/47 ( موضوع ماده 71 قانون مالیاتهای مستقیم ) خارج و تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط بهر سال خواهد بود .
مقررات این ماده نسبت به مالیات عملکرد سال 1358 به بعد قابل اجرا خواهد بود .
ماده 4- بقیه مدت معافیت مالیاتی مشمولین ماده 110 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ اجرای این لایحه قانونی لغو میگردد .
ماده 5- نرخ مقرر در ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اصلاح میگردد :
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
500000ریال معاف 30% 45%
500001 ریال تا 1000000 ریال معاف 35% 50%
1000001ریال تا 2000000 ریال 10% 40% 55%
2000001ریال تا 3000000 ریال 15% 45% 60%
3000001 ریال تا 4000000ریال 20% 55% 70%
4000001ریال تا 6000000ریال 30% 65% 80%
6000001 ریال تا 8000000ریال 40% 75% 85%
8000001 ریال تا 10000000 ریال 50% 85% 95%
10000001ریال تا 20000000ریال 70% 95% 100%
20000001ریال به 90% 100% 100%
ماده 6- در ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت (( پنجاه درصد )) به عبارت (( صد درصد )) اصلاح میشود .
ماده 7- نقل و انتقال و دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری از پانزدهم شهریور ماه 1359 مشمول مالیات بشرح زیر خواهد بود :
الف – اتومبیلهای سواری ساخت و مونتاژدر داخل
1- اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل 10000ریال
2- اتومبیلهای 4 سیلند آخرین مدل 20000ریال
3- اتومبیلهای 6سیلندر آخرین مدل 30000ریال
4- اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل 40000ریال
ب- اتومبیلهای وارداتی
1- اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل 20000ریال
2- اتومبیلهای 4 سیلند آخرین مدل 40000 ریال
3- اتومبیلهای 6سیلندر آخرین مدل 60000ریال
4- اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل 80000ریال
به ازاء هر سال پائین بودن مدل اتومبیل مورد معامله اتومبیل مورد معامله 10% از مالیات مقرر برای هرنوع اتومبیل کسر خواهد شد مشروط براینکه تخفیف مذکور از 80% تجاوز ننماید .
تبصره 1- انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده وقبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی دربانک ملی ایران یا یکی از بانکها تعیین میشود پرداخت و رسید آنرا به دفاتر اسناد رسمی تسلیم دارند .
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هرنوع سند ( قطعی - شرطی – اجاره ای ، رهنی صلح وکالتی و غیره ) قبل از دریافت رسید مالیات خود داری نموده و ضمناً فهرست نقل و انتقالات وسائط نقلیه ای را که در آن دفتر معامله گردیده حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها ارسال دارند .
تبصره 3- ادارات راهنمائی و رانندگی مکلفند از صدور و ارسال اسناد اتومبیلهائیکه فاقد فیش پرداخت مالیات نقل و انتقال میباشند خود داری نمایند .
تبصره 4- در صورتیکه پس از پرداخت مایات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد مسترد میشود .
ماده 8- اختلافات موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها املاک قابل طرح در هیئت های موضوع ماده 9 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 خواهد بود و رأی صادره نیز به اکثریت قطعی است .
ماده 9- عبارت زیر بعنوان تبصره بماده 3 لایحه قانونی اخذ مالیات از نوار ضبط صوت مصوب 1/3/59 اضافه میشود : نوارهائیکه تا تاریخ تصویب لایحه قانونی فوق (1/3/59 ) به گمرک وارد شده از پنجاه درصد مالیات تعیین شده معاف خواهد بود .
ماده 10- ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی لغو میگردد .
ماده 11- تاریخ اجرای این لایحه قانونی باستثنای مواردیکه در متن مواد پیش بینی شده از اول مرداد ماه 59 میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10351

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/18

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.