جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

شماره 7720 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائیکه بطور غیر قانونی وارد کشور میشوند که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – متن زیر بعنوان تبصره 3 به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائیکه بطور غیر قانونی وارد کشور میشوندمصوب 17/2/59 اضافه میگردد :
تبصره 3- به کمیسیونی مرکب از دونفر از نمایندگان بانک مرکزی ایران و نماینده دادستان کل کشور اجازه داده میشود براساس تشخیص خود درمواردیکه عدم اقدام به قاچاق محرز و تعلق وجوه به شخص طبق مدارک و شواهد مثبته ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را به حساب آن عودت دهد .
تصمیمات این کمیسیون با تنظیم صورتجلسه و باتفاق آراء معتبر خواهد بود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10351
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/18
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :