جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 7984 25/4/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به قرارداد ساخت و تحویل سیگارت و همچنین واگذاری تکنولوژی بین شرکت دخانیات ایران و کمپانی ریتسماسیگارتن آ.جی که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده - قرارداد ساخت و تحویل سیگارت و همچنین واگذاری تکنولوژی بین شرکت دخانیات ایران و کمپانی ریتسماسیگارتن آ.جی منعقد گردیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد مربوط داده میشود .
قرارداد ساخت و تحویل سیگارت و همچنین واگذاری تکنولوژی
این قرارداد در ……………. روز …………… سال 1980(…………….) بین شرکت دخانیات ایران واقع در خیابان ایرانشهر شماره 217- تهرانایران ( که از این به بعد (( آی . تی . سی ، نامیده میشود ) و کمپانی ریتسماسیگار تن آ.جی .واقع در سی. اچ. 5728 – گ.نتن اکهو یلر سوئیس ( که از این به بعد (( ریتسما )) نامیده میشود ) منعقد گردید .
1- موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارتست از :
1-1-ساخت و تدارک و تحویل سیگارت وسیله (( ریتسما )) به (( آی .تی.سی)) و مطابق یا کیفیت و مشخصاتی که دراین قرارداد مشخص شده است ( که از این به بعد (( سیگارت )) نامیده میشود ).
2-1-فراهم آوردن و دراختیار گذاشتن تکنولوژی کامل ، کلیه اطلاعات و جزئیات کامل و غیره که برای ساخت سیگارت وسیله (( آی .تی.سی)) لازم است و اینها وسیله )) ریتسما )) فراهم و دراختیار (( آی.تی.سی)) قرارداده خواهد شد و این تکنولوژی ، اطلاعات و جزئیات کامل و غیره در ماده 7 قرار داد مشخص شده است ( از این به بعد (( دانش فنی )) نامیده میشود ) (( آی .تی.سی)) بعنوان مالک (( دانش فنی )) میتواند آنرا درهرزمان بهر منظوری مورد استفاده قرار دهد .
3-1- فراهم نمودن و دراختیار گذاشتن دوره کارآموزی و خدمات مشورتی لازم برای تکمیل کارخانه ((آی .تی .سی )) وتأسیس کارخانه جدید برای ساخت (( سیگارت )) این دوره کارآموزی و خدمات مشورتی ( که از این به بعد (( خدمات )) نامیده میشود ) وسیله (( ریتسما )) فراهم و دراختیار (( آی. تی.سی )) قرار داده خواهد شد .
2- مدت قرار داد
مدت این قرارداد دوسال پس از امضاء آن وسیله طرفین و مبادله آن میباشد و این قرارداد موقعی نافذ خواهد بود که(( دانش فنی )) مشخص شده در ضمائم شماره 1 الی 7 وسیله ((ریتسما )) دراختیار ((آی .تی.سی)) قرار داده شود .
این قرارداد در صورت توافق طرفین قرارداد ممکن است تمدید شود لااقل 6 ماه قبل از خاتمه قرارداد طرفین در مورد اینکه آیا قرارداد تجدید خواهد شد و همچنین مدت آن توافق خواهند نمود .
3-تولید
(( ریتسما )) تعهد مینماید وسیله کارخانه خودش در سوئیس و یا کمپانی های وابسته بخود در آلمان و بلژیک (( سیگارت )) مورد قرارداد را برای ((آی .تی.سی)) بسازد . (( سیگارت ))بایستی طبق (( دانش فنی )) موضوع ماده 7 قرارداد ساخته شده ((سیگارت )) ساخته شده (( طبق مفاد )) این قرار داد به ((آی . تی . سی)) تحویل داده خواهد شد .
مواد اولیه لازم و همچنین کادر و امکانات مورد نیاز وسیله (( ریتسما ))و بنام وحساب خودش فراهم خواهد شد .مارک وعلائم تجارتی ، نام تجارتی و طرح بسته بندی برای ((سیگارت)) وسیله ((آی .تی.سی)) در اختیار (( ریتسما )) قرارداده خواهد شد .
((آی .تی.سی)) مالک مارک و علائم تجارتی ، نام تجارتی ، وطرح بسته بندی مذکور میباشد .
3- کنترل کیفیت
1-4-نمونه سیگارت
نمونه سیگارتی که براساس شرح مندرج در ضمائم 1 الی 3 ساخته شده و وسیله ((آی .تی.سی)) آزمایش و مورد قبول قرارگرفته است در جعبه های مهر وموم شده و دارای برچسب با امضاء طرفین نگهداری خواهد شد . این نمونه هر4 ماه یکبار با نمونه جدیدی که از تولید جاری گرفته شده و دارای همان کیفیت و مشخصات نمونه قبلی است جانشین خواهد شد . (( ریتسما )) میتواند این نمونه ها را درکارتن حاوی 50 جعبه 200 عددی که علامت کذاری و مشخص شده است همراه با کالای تحویلی ویا بطور جداگانه تحویل نماید . نمونه های تحویل شده ظرف ده روز پس از دریافت وسیله ((آی تی.سی)) وسیله تلکس قبول آنرا باطلاع (( ریتسما )) میرساند .
2-4-کنترل کیفیت وسیله ریتسما
(( ریتسما ))تعهد مینماید (( سیگارت )) مانند آنچه در این قرارداد شرح داده شده و مطابق با همان سطح استانداری که برای محصولات خود (( ریتسما ))بکار میرود تولید نماید . (( ریتسما ))تعهد مینماید با کنترل و نظارت پیوسته درتولید و کیفیت استاندارد کالا را مطابق با استاندارد خود (( ریتسما ))نگهدارد .
3-4- کنترل کیفیت وسیله ((آی .تی.سی))
((آی .تی.سی)) بهزینه خود یک یا چند نفر از کارشناسان یا تکنولوژیستها را به کارخانه ریتسما ( یا به کارخانه کمپانیهای وابسته موضوع ماده 3) اعزام خواهد نمود که بطور پیوسته مواد خام مصرفی ، عملیات تولید و ساخت (( سیگارت )) وهمچنین ((سیگارت )) تولید شده را کنترل و نظارت نمایند .
4-4-گواهی کیفیت
کلیه کالای تحویلی ( واحدهای حمل کالا ) داده شده وسیله (( ریتسما )) بایستی دارای گواهی با امضاء کارشناسان و یا تکنولوژیستهای (( ریتسما )) و ((آی .تی.سی)) بوده و تأیید نماید که : مواد خام مصوفی، عملیات تولید و ساخت ، همچنین کیفیت سیگارت مطابق با انچه که دراین قرارداد، مشخص شده است میباشد . این گواهی یکی از اسناد اصلی است برای پرداخت قیمت ((سیگارت )) به (( ریتسما )) ضروری میباشد . کلیه کالای تحویلی ( واحدهای حمل ) که دارای چنین گواهی باشد از نقطه نظر بدی کیفیت مسئولیتی متوجه (( ریتسما ))نخواهد بود .
در بعضی از حالات استثنائی که برای ((آی . تی. سی.)) مقدور نباشد که کارشناس و یا تکنولوژیست در کارخانه ریتسما و یا کارخانجات کمپانیهای وابسته به (( ریتسما )) در آلمان و بلژیک داشته باشد ، برای سیگارتهائیکه در این حالات ساخته میشود ((آی .تی.سی.)) به (( ریتسما ))اجازه خواهد داد که گواهی صادر نموده که نشان دهد مواد خام مصرفی ، عملیات تولید و ساخت (( سیگارت )) همچنین (( سیگارت )) تولید شده مطابق با قراردا میباشد .
دراین حالات استثنائی و فقط از نقطه نظر پرداخت وسیله بانک ، این گواهی های صادر شده با امضاء (( ریتسما )) بتنهائی معتبر خواهدبود .
(( سیگارتی )) که دراین حالات ساخته خواهد شد در مقصد وسیله ((آی . تی. سی.)) کنترل خواهد شد .اگر کیفیت و مشخصات (( سیگارت )) مطابق با کیفیت و مشخصات مشخص شده در قرارداد نبود .((آی .تی.سی.)) ظرف چهارده روز پس از دریافت واحد حمل مربوط وسیله تلکس سا تلگراف به (( ریتسما )) اطلاع داده خواهد شد . دراینصورت متخصصین (( ریتسما )) فوراً جهت کنترل سیگارت واحد حمل مورد ادعا به تهران خواهند آمد .اگر کنترل کارشناس کمپانی بدی کیفیت را نشان داد (( ریتسما )) بایستی خسارت ناشی از آنرا به شرح جبران نماید :
1-4-4- اگر با تأیید ((آی .تی.سی)) قسمتی از یا تمامی محموله قابل فروش نباشد (( ریتسما )) بطور مجانی سیگارت غیر قابل فروش را با ((سیگارت )) مورد قرارداد عوض نموده و هزینه های پرداختی مربوط به واحد حمل مربوطه را به ((آی .تی.سی)) پس خواهد داد . (( ریتسما )) مجاز نیست که سیگارتهای مردود شده بایستی وسیله ریتسما از ایران خارج شود . (( ریتسما )) مجاز نیست که سیگارتهای خارج شده را بفروش برساند . همچنین (( ریتسما )) میتواند سیگارتهای مردود شده را در ایران معدوم نماید . اگر (( ریتسما )) تصمیم گرفت که سیگارتهای مردود شده را درایران معدوم نماید کلیه حقوق و عوارش گمرکی و هرنوع هزینه دیگری که وسیله ((آی .تی. سی)) برای واحد حمل مربوطه پرداخت شده است به (( آی تی.سی)) پس خواهد داد .
2-4-4- اگر با تأیید ((آی تی. سی)) قسمتی از ویا تمامی محموله قابل فروش باشد در اینصورت اگر (( ریتسما )) موافق باشد که حقوق و هزینه های گمرکی آن مقدار از سیگارت قابل فروش را پرداخت نماید ((آی .تی.سی)) آن مقدار از سیگارتهای قابل فروش را قبول مینماید . درغیر اینصورت (( ریتسما )) بایستی طبق 1-4-4 عمل نماید .
5 -سفارش و ظرفیت
1-5- سفارش ((آی .تی. سی))
بمنظور جبران قیمت و ارزش اطلاعات ،((دانش فنی ))، خدمات و غیره که (( ریتسما )) بطور مجانی در اختیار ((آی . تی. سی)) قرار میدهد ، (( آی . تی. سی)) ملزم است که براساس این قرارداد حداقل 2400000000( دومیلیارد و چهار صد میلیون ) نخ (( سیگارت )) را طی مدت قرارداد سفارش دهد .
حداقل سفارش ماهیانه ((آی .تی.سی)) در طول مدتی که قرارداد نافذ است یکصد میلیون (100000000) نخ سیگارت خواهد بود .
درطی مدت شش ماه پس از امضاء قرارداد ((آی .تی.سی.)) حداقل 700000000( هفتصد میلیون ) نخ سیگارت سفارش خواهد داد . مقدار سیگارتی که دردوره های سه ماهه بعدی سفارش داده خواهد شد دوماه قبل از آغاز هردوره سه ماهه وسیله تلکس یا تلگراف و همچنین نامه سفارشی باطلاع (( ریتسما ))رسانده خواهد شد . نامه سفارشی بمنزله سفارش قطعی خواهد بود .
همچنین ((آی .تی.سی)) سعی مینماید که پیش بینی مصرف تقریبی هر شش ماه آینده را باطلاع (( ریتسما )) برساند . این اطلاعات سه ماه قبل از آغاز دوره 6 ماهه به (( ریتسما )) داده خواهد شد ((آی .تی.سی)) هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در مورد این اطلاعات ندارد و فقط بمنظور دادن ایده ای از مصرف آنده به (( ریتسما )) میباشد .
3-5-حداقل ظرفیت (( ریتسما ))
صورتیکه (( آی .تی . سی)) احتیاج داشته و درخواست نماید ، (( ریتسما ))ملزم است حداقل مقادیر زیر سیگارت طبق جدول زیر به ((آی .تی. سی)) تحویل نماید :
شش ماه اول پس از امضاء قرارداد حداقل 700000000( هفتصد میلیون ) نخ سیگارت
شش ماه دوم پس از امضاء قرارداد حداقل 1650000000(یک میلیارد و ششصدوپنجاه میلیون ) نخ سیگارت
شش ماه سوم پس از امضاء قرارداد حداقل 1800000000(یک میلیارد و هشتصد میلیون ) نخ سیگارت
شش ماه چهارم پس از امضاء قرارداد حداقل 1800000000(یک میلیارد و هشتصد میلیون ) نخ سیگارت
حمل اولین کالای تحویلی نباسیتی بیش از دوماه پس از امضاء قرارداد بطول انجامد
4-5برنامه حمل
برنامه حمل کالا برای هر سه ماه با توافق طرفین قرارداد تهیه خواهد شد .((ریتسما)) تعهد مینماید (( سیگارت )) را طبق این برنامه به تهران حمل نماید . اگر (( آی .تی . سی))بخواهد برنامه حمل را تغییر دهد ، بایستی یکماه قبل ازن تغییر را وسیله تلکس و بطور کتبی باطلاع ((ریتسما )) برساند ((ریتسما )) در صورت موافقت بایستی وسیله تلکس این تغییر را تأیید نماید و درغیر اینصورت (( ریتسما )) بایستی پیشنهاد خود را درمورد تغییر برنامه حمل وسیله تلکس اعلام نماید . مقدار هر واحد حمل کالا وسیله ((ریتسما )) تعیین خواهد شد .
6-قیمت و پرداخت
1-6- قیمت
قیمت هریک هزار نخ سیگارت مورد قرارداد که براساس این قرارداد تولید و بسته بندی میشود بشرح زیر میباشد :
50/14 مارک آلمان غربی ( چهارده مارک و پنجاه فینیگ ) پرداخت با مارک آلمان غربی .قیمت داده شده سی انداف تهبان و با کامیون میباشد . قیمت تاپایان سال 1981 معتبر است .
2-6- قیمت جدید
طرفین قرارداد 6ماه قبل از پایان سال 1981 برای تعیین قیمت سیگارت جهت سفارشات 1982 مذاکره نموده و با توجه به استاندارد های بین المللی جهت قیمت سیگارت ، برای سفارشات سال 1982 تعیین قیمت خواهند نمود . ولی بهر حال قیمت سیگارت درسال 1982 نباید بیش از 12 درصد نسبت به قیمت سال 1981 افزایش یابد . برای تعیین قیمت دوره های دوازده ماه قبل از پایان هر دوره طرفین مذاکره نموده و با توجه به استاندارد های بین المللی جهت قیمت سیگارت برای سفارشات دوره بعد تعیین قیمت خواهند نمود .
3-6- شرایط پرداخت
1-3-6- (( آی .تی . سی)) اعتبار غیر قابل برگشت و قابل تقسیم ( که از این به بعد ال /سی نامیده میشود ) از طریق بانک مرکزی ایران و منتها یکماه پس از سفارش مربوطه بنفع (( ریتسما )) بازخواهد نمود . ال/سی موقعی نافذ خواهد بود که ضمانتنامه حسن انجام کار موضوع یند 8-4-6 صادر گردد .
2-3-6- ال / سی از طریق یکی از کارگران اصلی سوئیسی بانک مرکزی ایران مرجحاً یونیون بانک سوئیس به آگاهی (( ریتسما )) رسانده خواهد شد . برای اولین ال / سی که مربوط به کالای تحویلی از اگوست تا نوامبر 1980 میباشد (( آی .تی . سی)) سعی مینماید که اعتبار وسیله بانک سوئیس تأیید شود .
3-3-6 ال / سی برای کل ارزش سسی انداف سیگارت هر سفارش خواهد بود که در بند 1-5 شرح داده شده است . درصورت تقاضای (( ریتسما )) (( آی .تی . سی)) تا چهار درصد سیگارت مورد هر سفارش و مبلغ مربوط به آنرا به اعتبار اضافه خواهد نمود .
4-3-6- ال / سی تا 15 روز پس از آخرین روز تحویل کالای مربوط به هر سفارش معتبر خواهد بود . ال / سی به مارک گشایش یافته و درمقابل ارائه اسناد به بانک مربوطه سوئیس قابل پرداخت است .
5-3-6- برای استفاده از ال / سی اسناد حمل لازم برای ورود به ایرانی ورود به ایران بعلاوه گواهی کیفیت مطابق با بند 4-4 ضروری میباشد . یک نسخه از اسناد مذکور بصورتی که موقع حمل کالا آماده است بایستی وسیله راننده کامیون برای (( آی .تی . سی)) فرستاده شود .
6-3-6- حمل کالا بصورت جزء به جزء قابل قبول است .
شرح کالا در ال / سی بدین سورت خواهد بود : (( سیگارت بهمن ))
کلیه هزینه ها مربوط به ال/سی در ایران بعهده (( آی .تی . سی)) خواهد بود .
7-3-6- حمل کالا پس از دریافت ال/ سی وسیله (( ریتسما )) طبق شرایط فوق الذکر انجام خواهد شد .
8-3-6- ضمانتنامه حسن انجام کار
بمنظور انجام بندهای 1-4-4و2-4-4 وهمچنین انجام برنامه حمل توافق شده (( ریتسما )) ضمانتنامه حسن انجام کار بنفع (( آی .تی . سی))و معادل 10 درصد کل ارزش هر سفارش مذکور در بند 1-5 که وسیله بانک ایران صادر شده باشد در اختیار (( آی .تی . سی))قرارخواهد داد .
(( ریتسما )) تعهد مینماید که ظرف ده روز پس از دریافت ال / سی به بانک خود دستور صدور ضمانتنامه را بدهد .
ضمانتنامه حسن انجام کار تا 45 روز پس از حمل آخرین محموله مورد سفارش مربوطه معتبر بوده و بدون توافق (( ریتسما )) قابل تمدید نیست .7-7-((دانش فنی))
1-7-دانش فنی بصورت کتبی
پس از امضاء قرارداد ((ریتسما )) آن قسمت از دانش فنی که بتوان بصورت کتبی تحویل نمود دراختیار (( آی .تی . سی)) قرار خواهد داد . قرار داد موقعی نافذ خواهد بود که (( ریتسما )) دانش فنی مذکور را در اختیار (( آی .تی . سی)) قراردهد .
چنین دانش فنی را که بطور کامل و بطور مشروح در ضمائم 7-1 مشخص شده است بشرح زیر خلاصه میگردد :
1-1-7- مشخصات کامل و همچنین آدرس سازندگان و تدارک کنندگان کلیه مواد اولیه ایکه در ساخت (( سیگارت )) بکار میرود ( ضمائم 1و7) 2-1-7- مشخصات کامل و همچنین آدرس سازندگان و تدارک کنندگان کلیه مصالح بسته بندی مورد مصرف ( ضمائم 1و7)
3-1-7- مشخصات و جزئیات کامل مربوط به توتونهائی که درخرمن (( سیگارت )) بکار میرود ( ضمیمه شماره 2)
4-1-7- اصلاعات و جزئیات کامل مربوط به تهیه خرمن (( سیگارت )) ( ضمائم شماره 4و5)
5-1-7- فرمول و دستور ، ترکیب و جزئیات کامل برای تهیه سس (( کیسینگ ) و اسانس (( ضمیمه شماره 3)
6-1-7-شرح و جزئیات کامل در مورد تکنولوژی ، عملیات تولید و ساخت سیگارت ( ضمیمه شماره 4)
7-1-7- اطلاعات و جزئیات کامل در مورد کنترل کیفیت و همچنین متد های مورد استفاده برای آن (ضمیمه شماره 6)
8-1-7- صورت کامل ماشین آلات و تجهیزات ، مشخصات آنها و همچنین آدرس سازندگان آنها که برای ساخت (( سیگارت )) لازم است ( ضمائم شماره 1 الی 7)
10-1-70 مشخصات کامل (( سیگارت )) ( ضمیمه شماره 1)
2-7- دانش فنی بصورت عملی
دانش فنی که بایستی ضمن کار و بطور عملی تحویل داده شود بایستی طی مدتی که کارشناسان و تکنولوژیستهای (( آی .تی . سی)) مشغول کنترل و نظارت در امر تولید میباشند در اختیار آنها قرارداده شود . لکن 6 ماه پس از آغاز تولید سیگارت در کارخانه ((ریتسما )) کلیه دانش فنی مورد قرارداد بایستی وسیله (( ریتسما )) در اختیار (( آی .تی . سی)) قرارداده شود .
8-خدمات
1-8-خدمات مشورتی
((ریمتسما )) تعهد مینماید خدمات مشورتی مورد درخواست را که برای تکمیل کارخانه فعلی و همچنین تأسیس کاخانه جدید در ایران جهت تولید (( سیگارت )) لازم است برای (( آی .تی . سی)) فراهم نماید .
بعلاوه ((ریمتسما )) تعهد مینماید خدمات مشورتی و راهنمائی لازم برای نصب و راه اندازی کارخانه را بعمل آورده و درصورت نیاز (( ریمتسما )) متخصصین خود را جهت نظارت در نصب و راه اندازی کاخانه به ایران بفرستند . حقوق این متخصصین وسیله (( ریمتسما )) پرداخت خواهد شد لکن هزینه مسافرت و مسکن و غذای آنها درایران درحد متعارف وسیله (( آی .تی . سی)) پرداخت خواهد شد .
همچنین موقعی که (( آی .تی . سی)) کارخانه موجود را تکمیل نمود و یا اینکه کارخانه جدیدی را درایران تأسیس کرد و کلیه تجهیزات لازم را فراهم نمود (( ریمتسما )) تعهد مینماید متخصصین خود را جهت نظارت در امر تولید به ایران بفرستد . متخصصین (( ریمتسما )) بایستی لااقل تا سه ماه پس از شروع تولید سیگارت در ایران باشند . در طول این مدت کارشناسان مزبور بطور پیوسته در تولید نظارت نموده و اطلاعات لازم را به کادر فنی کارخانه خواهد داد .
2-8- آموزش
(( ریمتسما )) تعهد مینماید که کلیه آموزش لازم را به کادر فنی (( آی .تی . سی)) داده ، بطوریکه آنها قادر باشند (( سیگارت )) را تولید نمایند ؤ آموزش هم در کارخانه (( ریمتسما )) و همچنین در کارخانه (( آی .تی . سی)) داده خواهد شد . (( ریمتسما )) تعهدی در مورد حقوق ، هزینه سفر و هزینه زندگی کارکنان (( آی .تی . سی)) نخواهد داشت .
3-8- جانشین کردن توتون و مواد خام
با درنظر گرفتن اینکه (( آی .تی . سی)) کوشش خواهد داشت که در آینده (( سیگارت )) مورد قرارداد را درایران تولید نموده و تا جائیکه ممکن است توتون و مواد اولیه داخلی را درتولید (( سیگارت )) بکار برد . (( ریمتسما )) تعهد مینماید آزمایش و تحقیقات لازم برای جانشینی توتون و مواد اولیه (( سیگارت )) با توتون و مواد اولیه مورد پیشنهاد (( آی .تی . سی)) انجام داده بطوریکه بتواند تا جائیکه ممکن است توتون و مواد اولیه داخلی را درتولید (( سیگارت )) بکار برد . توضیح اینکه با این جانشینی کیفیت (( سیگارت )) نبایستی تغییر نماید .
9-شرایط مختلف
1-9- در صورت تقاضای (( آی .تی . سی)) (( ریمتسما )) تعهد مینماید که قسمتی از و یا تمامی توتون و مواد اولیه لازم برای تولید (( سیگارت )) را در یاران تحویل نماید . قیمت توتون و مواد اولیه درخواستی نباید از قیمت تمام شده (( ریمتسما )) تجاوز نماید . توتون تدارک شده ممکن است بصورت برگ و یا نیمه تمام باشد . قیمت کالا ، برنامه تحویل کالا و میزان کالا بایستی مورد تأیید طرفین قرارداد قرارگیرد .
2-9- (( ریمتسما )) تعهد مینماید کلیه سیگارتهائیکه بر اساس سفارش (( آی .تی . سی)) تحویل میگردد از نقطه نظر مشخصات ، کیفیت ، بسته بند دی و غیره کاملا مطابق نمونه موضوع بند 1-4 باشد . درغیر اینصورت مسئول خسارت ناشی از آن بوده که طبق بند 4-4 جبران خواهد شد .
3-9- (( ریمتسما )) تعهد مینماید (( سیگارت )) را فقط برای (( آی .تی . سی))تولید نموده و هرگز ((سیگارت )) نام تجارتی ، طرح بسته بندی برای دیگری مورد استفاده قرار ندهد . این تعهد حتی پس از خاتمه و یا بسخ قرارداد نیز بقوت خود باقی خواهد ماند .
4-9- (( ریمتسما )) تعهد مینماید هرگز (( دانش فنی )) را برای دیگری افشاء ننماید مگر برای کمپانیهای وابسته به (( ریمتسما )) در بلژیک و آلمان و کارشناسان و یا تکنولوژیست هائیکه بصورت کتبی و بطور رسمی وسیله (( آی .تی . سی)) معرفی خواهند شد .
5-9- (( ریمتسما )) تعهد مینماید از فروش هر نوع (( سیگارت )) به کسانیکه قصد قاچاق سیگارت به ایران را دارند خود داری نماید . (( آی .تی . سی)) سعی مینماید اطلاعات لازم ردر این مورد را دراختیار (( ریمتسما )) قراردهد ..
6-9- کلیه اطلاعات ، (( دانش فنی )) تکنولوژی ، خدمات ، آموزش فنی ، که وسیله (( ریمتسما )) به (( آی .تی . سی)) داده خواهد شد مجانی بوده و (( ریمتسما )) حقی برای مطالبه از این بابت را ندارد .
7-9- در طول مدت قرارداد (( آی .تی . سی))تعهد مینماید که (( سیگارت )) موضوع این قرارداد را در کشور محل اقامت (( ریمتسما )) و کشورهای زیر بفروش نرساند :
اعضاء اصلی و اعضاء وابسته به جامعه مشترک اروپا ، ای- اف – تی – او کامکن .
8-9- (( ریمتسما )) مسئول انجام کلیه تشریفات مربوط به قرارداد وسیله مقامات مسئول کشور خود بوده و (( آی .تی . سی)) نیز مسئول انجام کلیه تشریفات مربوطه وسیله مقامات مملکتی خود میباشند .
9-9- هر نوع تغییری در این قرارداد بایستی با توافق و تصویب طرفین قرارداد باشد .
10-9- این قرارداد کلا تابع قوانین ایران بوده و هر نوع اختلافی که بین طرفین ایجاد شود دردادگاههای ایران مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت . رأی قطعی دادگاه ایران برای طرفین لازم الاجرا است .
11-9- در صورتیکه قرارداد در هر زمان و بهر دلیلی فسخ گردید و یا پس از اینکه قرارداد خاتمه یافت کلیه اطلاعات (( دانش فنی )) تکنیک ساحت و غیره موضوع این قرارداد کلامتعلق به (( آی .تی . سی))بوده و ((ریمتسما )) هیچ گونه حقی نسبت بآنها ندارد و نمیتواند از آنها استفاده نماید .
12-9- مارک و علائم تجارتی ، نام تجارتی ، طرح بسته بندی ((سیگارت )) کلا متعلق به (( آی .تی . سی))بوده و (( ریمتسما )) هرگز حقی نسبت به آنها ندارد و نمیتواند از آنها استفاده نماید .
10-فسخ قرارداد
1-10- در صورتیکه (( سیگارت )) موضوع قرارداد مورد پسند مصرف کننده قرارنگیرد و نتواند بازار مناسبی پیدا کند و مصرف متوسط سه ماه کمتر از یکصد میلیون نخ سیگارت درماه باشد (( آی .تی . سی))حق دارد قرارداد را فسخ نماید .
2-10- در حالت فورس ماژور نظیر جنگ ، وضع فوق العاده ملی و نظائر آن که احتراز از آنها خارج از حیطه قدرت طرفین قرارداد یا یکی از آنها بوده و این حالت مانع اجرای قرارداد گردد ، باستناد هیچیک از مواد قرارداد نمیتوان اجرای قرارداد را خواستار شد و دراین صورت با توافق (( آی .تی . سی)) قرارداد برای مدتی که اقتضا نماید بحال تعلیق درآورده و به نسبت زمان تعلیق قرارداد تمدید خواهد شد در غیر اینصورت (( آی .تی . سی)) حق دارد قرارداد را فسخ نماید .
3-10- در صورتیکه بر اساس هر کدام از موارد فوق و یا هر علت دیگر تصمیم به فسخ قرارداد گرفته شود بایستی سه ماه قبل وسیله تلکس و یادداشت کتبی به طرف مقابل جریان اطلاع داده شود .
4-10- پس از فسخ قرارداد (( آی .تی . سی)) بقیه سیگارتهای سفارش داده شده را خریداری خواهد نمود .
11-حل اختلاف
در صورت بروزهر نوع اختلاف ، طرفین قرارداد سعی مینمایند موضوع را از طریق مذاکره حل نمایند . اگر آنها نتوانستند از طریق مذاکره به توافق برسند موضوع برای حاکمیت به دادگاههای ایران ارجاع خواهد شد . رأی قطعی دادگاههای ایران برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود .
12-این قرارداد به زبانهای فارسی و انگلیسی تهیه شده است ، باستثنی ضمائم که فقط به انگلیسی است . هردومعتبر بوده لکن در صورت وجود اختلاف متن فارسی نافذ است .
درحضور امضاء کنندگان زیر این قرارداد وسیله طرفین آن به تاریخ روز و سال مندرج در آغاز قرارداد منعقد گردید .
کمپانی ریمتسما سیگارتن آ.جی / سوئیس
شرکت دخانیات ایران
این قرارداد در جلسه مورخ 25/4/1359 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بتصویب رسید .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10358
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/26
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :