جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 8102 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به نحوه تعویض اسکناسهای رژیم سابق که از جریان خارج میشود که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به تشخیص کمیسیونی سه نفره به تعیین رئیس بانک بعد از خروج اسکناسهای هزار، پانصد ، صد ، و پنجاه تومنیهای رژیم سابق تا مدت شش ماه از تاریخ خروج هریک از آنها از جریان ، اسکناسهای در دست افراد ( حقیقی یا حقوقی ) را با رعایت ضوابط ذیل تعویض نماید :
1- بر اساس مدارک ارائه شده مسلم شود که شخص بعلت بستری بودن در بیمارستان ، نبودن در داخل کشور ، بودن در مأموریت محوله از طرف دولت ، اقامت موقت در اردوهای معاودین ونظامیان ، بسته بودن راهها ، بسته بودن گاو صندوقها و یا محل نگهداری اسکناس و عدم دسترسی بکلید ، اشتباه بانک ، توقیف یا حبس و یا امانت بودن وجه بوسیله مقامات دولتی و قانونی و یا نهادهای انقلابی ، اقامت در دهات دور افتاده ، در گروگان بودن ، عدم برخورداری از بینائی یا شنوائی ، عدم گشایش ضریح یا بقاع متبرکه ویا دلائل دیگر مورد قبول کمیسیون سه نفره نتوانسته است پول خود را درمهلت مقرر ببانک ارائه دهد .
2- حداکثر مبلغی که تعویض میشود در مورد حقیقی 100000 ریال و درمورد سازمانها ، بقاع متبرکه ، حسینیه ها ، مساجد و معاودین از 1000000 ریال تجاوز نخواهد کرد .
3- پرداخت مبالغ مذکور باید بتأیید رئیس کل بانک مرکزی ایران برسد .
4- رئیس بانک مرکزی ایران میتواند درهرمورد و در هر موقع این عملیات را قبل از انقضای مهلت 6 ماه بنا به مصالح بانک و کشور متوقف سازد
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10358
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :