جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره 8104 25/4/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به هزینه های عملیات نهائی جمع آوری ، ابطال شمارش و امحاء اسکناسهای و مسکوکات رژیم گذشته که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجاره داده میشود تا پایان عملیات نهائی جمع آوری ، ابطال شمارش و امحاء اسکناسهای و مسکوکات رژیم گذشته بدون رعایت محدودیتهای داخلی بانک و محدودیتها و ضوابط بودجه ای و مصوبات شورای انقلاب و سایر دستگاههای ذیربط و گزارش هزینه ها را به اولین مجمع عمومی بانک اعلام دارد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10359
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/27
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :