×

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

لایحه-قانونی-رفع-تجاوز-از-تأسیسات-آب-و-برق-کشور
شماره 4868 25/4/1359
وزارت نیرو
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور که درجلسه مورخ3/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده 1- هر کس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا درتأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند بپرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم میشود و درصورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تاششماه و درهر دوحال به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قانونی دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم میشود .
ماده 2- هر گاه استفاده یا دخالت بنفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر آنکه مشارالیه اثبات نماید که دستور دهنده شخص دیگری بوده که دراین صورت مجازات مقرردرباره دستور دهنده اجرا خواهد شد .
ماده 3- مجازات پیش بینی شده در ماده 1 برای کارگران و افرادی نیز که بدستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی میکنند مقرر است .
ماده 4- هر گاه مرتکب یا کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذیربط باشند به حداکثر مجازات مقرر درماده 1 و انفصال موقت از ششماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محکوم میشوند .
ماده 5- افرادیکه قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده 1 شده اند مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذینفع هزینه خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذکور بپردازند . درغیر اینصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد .
ماده 6- تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد .
ماده 7- دادسراها پس از وصول پرونده و بدرخواست سازمان دینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله وا عاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد . هرگاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق اقدام خواهند نمود و سپس هزینه های انجام شده را باضافه 10% از مرتکبین وصول خواهد کرد .
ماده 8- هر کس نسبت به عملیات اجرائی که بمنظور احداث تأسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت یا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه ای از 61روز تا ششماه و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مکلفند که بدرخواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند .
ماده 9- چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها وانهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هرنوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهربانی و ژاندارمری مکلفند که بتقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند .
10 – اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10359

تاریخ تصویب : 1359/04/03

تاریخ ابلاغ : 1359/06/27

دستگاه اجرایی : وزارت نیرو -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.