جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


تاریخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 کلاسه پرونده 68/24
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنها درتصمیمات وآراءصادره ازطرف مراجع قضائی واداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی ودادرسی است که مصرحات قانون عدیده نیزدرهریک ازمواضع مربوط مویدآن می باشد.کمااینکه بصراحت ماده 45قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60آراءهیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی بایدموجه ومتکی به دلائل ومدارک معتبرومتقن باشدکه عدم مراعات آن ازمصادیق بارزعدول از اصول وقواعدآمره بوده وازموجبات نقض آراءهیئتهابه شمارمیرود.بنابر این دادنامه شماره 186-30/2/63شعبه اول دیوان درحدی که مفیداین معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.مطابق قسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/68/24 8/2/1369
تاریخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 کلاسه پرونده 68/24

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم بتول جلیلی صفریان
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه 62/9270موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان ،بطرفیت اداره کل آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به حکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 186مورخ 30/2/63 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه هیچگونه دلیلی که بتوان یکی از اتهامت رااحرازکرددرپرونده نیست وصژف ادعاکافی برتوجه اتهام نمی باشدوحال آنکه طبق ماده 45قانون بازسازی "رای هیئتهای بدوی وتجدیدنظر بایدمدلل وموجه ومستندبمواداین قانون بوده وحاوی جرائم وخطاهای منتسب به مستخدم باشد"بایداتهامات مدلل وموجه ومستندباشدکه دراین رای رعایت این ماده قانون نشده است .ونیزماده 11قانون بازسازی رعایت نشده خصوصا بند"و"آن وباتوجه به فرمان 8 ماده ای امام امت ودستورالعمل 24ماده پیگیری فرمان امام ونظریه 17/7/62مجلس شورای اسلامی ورعایت رافت اسلامی صدورحکم بازخریدازخدمت درباره شاکیه که به حکایت پرونده استخدامی در درمدت خدمتش هیچگونه تخلفی نداشته است صحیح بنظرنمی رسد.علیهذاحکم هیئت بدوی وتجدیدنظرنقض می گردد.
ب - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/543موضوع شکایت خانم بتول جلیلی صفریان بطرفیت :هیئت رسیدگی به تخلفات اداری شعبه یک وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به حکم بازخریدی مجددپس ازصدور آراءدیوان وفسخ حکم مذکوربشرح دادنامه شماره 773-19/11/67چنین رای صادنموده است :پس ازنقض رای هیئت تجدیدنظربازسازی مطابق رای شماره 297مورخ 7/9/66دردیوان به استنادبنده ماده 10قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئت تجدیدنظرشاکیه رابه بازخریدخدمت محکوم کرده است وچون به شرح پرونده اتهامی هیئت پس ازجری تشریفات قانونی واخذدفاعیه بصدور رای اقدام نموده است باتوجه به اینکه نسبت به رای موردشکایت ایرادو اشکالی بنظرنمی رسدوشاکیه نیزدلیل موجهی که موجب فسخ ومخدوش بودن رای مزبوررابنمایدارائه نکرده است علیهذانظربه مراتب فوق شکایت بنحو مطروحه موجه نبوده وحکم به ردآن صادرواعلام می گردد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13174-6/3/1369
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
101
تاریخ تصویب :
1368/10/28
تاریخ ابلاغ :
1369/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :