جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 29250 25/4/1359
نخست وزیری
لایحه قانونی نحوه خرید اتومبیلهائیکه در اختیار بنیاد مستضعفان قراردارد که درجلسه مورخ15/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به نخست وزیری اجازه داده میشود تعداد چهار صدو سی و دودستگاه اتومبیلهائیکه از طرف بنیاد مستضعفان به نخست وزیری تحویل داده میشود پس از ارزیابی و تعیین مشخصات کامل و بهای اتومبیل ها بوسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناسان وزارت دادگستری و نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران – وزارت امور اقتصادی و دارائی و نخست وزیری و بنیاد مستضعفان خریداری نماید .
تبصره 1- اتومبیلهای مذکور با توجه به نوع ومدل آنها با تصویب هیئت وزیران بدستگاههای اجرائی و یا نهادهای انقلابی که نیاز به اتومبیل داشته باشند واگذار یا بفروش خواهد رسید و بهر حال هرگونه تصمیم دیگر در این مورد موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود .
تبصره 2- اتومبیل های فوق الذکر از شمول ماده 38 قانون امور گمرکی مستثنی بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه معاف میباشند .
تبصره 3- سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار لازم را جهت خرید اتومبیلهای مذکور تأمین و در اختیار نخست وزیری قراردهد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10359
تاریخ تصویب :
1359/04/15
تاریخ ابلاغ :
1359/06/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :