جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 6394 26/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری اصفهان که درجلسه مورخ26/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – نظر باینکه استانداری اصفهان احداث و تأسیس بعضی از صنایع و خدمات تولیدی را درشعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان ضرورت حتمی دانسته لذا به وزارت کشور اجازه داده میشود استثنائاً در محلهائیکه در گزارش شماره 12203 مورخ 12/4/59 استانداری اصفهان که پیوسته این لایحه قانونی میباشد ( باستثناء نقاط 4و5) منعکس گردیده و کروکی تفصیلی آن هم پیوست گزارش مذکور است با رعایت کلیه موازین قانونی و اشتراک مساعی مقامات محلی تأسیسات صنعتی و تولیدی ایجاد گردد و این قسمت از منع لغو میشود .
تبصره – برای نقطه 6 گزارش فقط صنایع پوشاک میتوانند فعالیت داشته باشند و 50% از مساحت هر یک از قطعات به شرکتهای تعاونی موضوع مصوبه 22/10/58 شورای انقلاب اختصاص خواهد یافت .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10359
تاریخ تصویب :
1359/04/26
تاریخ ابلاغ :
1359/06/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :