جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 119/6140
شماره دادنامه : 399/9
تاریخ رسیدگی : 23/8/71
تجدیدنظرخواه : بانک صادرات استان 0000
تجدیدنظرخوانده : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 20 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک 0000
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 0000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه در تاریخ 27/9/63 دادخواستی به خواسته مبلغ 0000 ریال شامل 0000 اصل و0000 ریال جریمه وتاخیر تادیه هزینه درخواست و بابت وجوه ده فقره سفته واخواست شده به طرفیت تجدیدنظرخوانده ((الف تقدیم نموده است 0 شعبه اول دادگاه عمومی 000 پس از رسیدگی تجدیدنظرخوانده را به پرداخت چهار میلیون ونهصد هزار ریال از بابت اصل خواسته محکوم می نماید0 چون رای مزبور از لحاظ خسارت نفیا"و اثباتا" متضمن مطلبی نبود از این جهت مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار می گیرد که دادگاه مرقوم پس از انحلال محاکم عمومی و تبدیل به حقوقی یک به موجب رای شماره 0000( رای تجدیدنظرخواسته ) به استدلال آنکه طبق نظر اعضای شورای نگهبان پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادخواست و دادرسی شرعا"جایز نیست درخواست خواهان را فاقد وجاهت شرعی تلقی و به لحاظ مرقوم رد نموده است که رای مزبور مورد تجدیدنظر از سوی بانک استان 000 با مدیریت آقای ((ب )) قرار گرفته و پس از وصول سابقه به این شعبه چنین رای داده است ((با توجه به اینکه مطالبه مازادبر اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به موجب رای فقهای شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 1111316/1/62 مغایر موازین شرعی و غیرمجاز تشخیص گردیده و مطالبه هزینه دادرسی نیز وفق فتاوای عظام فاقد مجوز شرعی است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه غیرواردو رای تجدیدنظرخواسته بلااشکال تشخیص و ابرام می گردد0)) پس ازابلاغ رای دیوان عالی کشور به طرفین از طرف مدیرعامل بانک استان 000مجددا" مطالبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه و هزینه را به استنادمصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین مطالبات را از ناحیه بانکها قابل وصول دانسته درخواست اصلاح حکم دادگاه را خواستار گردیده است ویک برگ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی را ضمیمه نامه تقاضای خود نموده است 0 دادگاه پس از رسیدگی اقدام به اصلاح دادنامه مورخ 19/10/70 نموده است 0 بانک استان به حکم اصلاحی دادگاه اعتراض کرده است که درتاریخ 9/10/70 تجدیدنظرخواهی بانک صادرات استان 0000 ثبت مبنی بر تصحیح دادنامه صادره ازدادگاه حقوقی یک 000 را به مبلغ 000 ریال تقاضا نموده است 0 پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده اینک با تنظیم گزارش پرونده آماده تصمیم است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 0000 وملاحظه اوراق پرونده و نظریه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 با توجه به محتویات پرونده مطروحه و تاریخ تصویب ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها که محاکم را موظف کرده است نسبت به اخذ خسارت تادیه اقدام نمایند ملاک این اقدام همان است که در قانون یاد شده با این عبارت آمده ((بانکها تا تاریخ اجرای قانون ع ملیات بانکی بدون ربامصوب 8/6/62مجلس شورای اسلامی )) با ملاحظه تاریخ صدور سفته های ده گانه مورخ 16/7/62 الی 6/9/62ی که خسارت تاخیر تادیه موردمطالبه بانک استان 000 قرارگرفته است نظر به اینکه تاریخ سفته های مدرکیه بعد از تاریخ حاکمیت قانون مزبور است نه قبل مالا" تجدیدنظرخوانده از شمول قانون مذکور خارج بوده و معاف می باشد0 بنابه مراتب حکم دادگاه و اصلاحی آن مخدوش تشخیص و نقض و به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 جهت اقدام شایسته ارجاع می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1371/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :