جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2423/4850
شماره دادنامه : 536/23
تاریخ رسیدگی : 20/9/69
مووضع رسیدگی : نظریه مورخ 25/10/68 شعبه 5دادگاه حقوقی یک 00
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 0000

خلاصه جریان پرونده :آقای ((الف )) به وکالت از طرف بانک استان 000 دادخواستی به طرفیت آقایان ((ب )) و ((ج )) و ((د)) به خواسته مطالبه مبلغ سه میلوین ریال به استناد فتوکپی سه برگ سفته که خوانده ردیف یک به عنوان متعهد امضاء کرده و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن ظهر سفته ها را امضاء نموده اند به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و درخواست رسیدگی و صدورحکم محکومیت خواندگان را به نحو تضامنی نموده ]است [0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و اظهار خوانده به صحت صدور سفته ها و اعلام وی مبنی بر ا ینکه بابت همین وجه چکی هم به بانک تسلیم داشته و دفاع خواندگان ردیف دوم وسوم مشعر بر اینکه امضای ظهر سفته ها از جانب آنان صرفا" به عنوان معرف بوده و مطالب مذکور و مندرج در ظهر سفته های استنادی از طرف آنان نوشته نشده است و رد اظهارات خواندگان از طرف وکیل بانک بالاخره دادگاه پس از کسب نر مشاور با توجه به مستندات دعوی و موجه نبودن دفاع خواندگان اظهار نظر به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه خواسته در قبال بانک خواهان نمود0 بر اثر اعتراض خواندگان ردیف دوم و سوم به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده ومشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((از طرف معترضین اعتراض موثر و موجهی بر نظریه دادگاه به عمل نیامده نظریه مزبور با توجه به مدارک و مستندات دعوی و رسیدگیهای انجام شده بلااشکال است و تایید می شود0 پرونده جهت انشاء رای به دادگاه اعاده می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
536
تاریخ تصویب :
1369/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :