جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 523/4887
شماره دادنامه : 465/23
تاریخ رسیدگی : 12/8/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 12/12/68 دادگاه حقوقی یک
مرجع رسیدگی : شعبه 23دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 00000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف )) در تاریخ 15/6/68 دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون و سیصد هزار رایل وجه نقد و خسارات به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و بااستناد به فتوکپی 6 برگ سفته و یک برگ قبض عادی درخواست رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده نموده ]است [0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده در دادگاه با ابلاغ وقت عدم دفاع وی اظهارنظربر محکومیت خوانده نموده و خوانده با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی واعلام این موضوع که مستندات دعوی مربوط به معامله زمین بوده وزمین مورد معامله به خواهان مسترد شده درخواست رسیدگی نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه تجدیدنظرخواهی را اعتراض به نظریه تلقی و پرونده امر رابه دیوان عالی کشورارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده ومشاوره بشرح زیر انشاء رای مینماید:
((نظر به اینکه خوانده به موجب لایحه اعتراضات
ضمن استناد به گواهی سه نفر اعلام داشته که سفته های مستند دعوی به طور امانی و بابت معامله زمین نزد خواهان بوده و زمین مزبور را هم خواهان تحویل گرفته و ضرورت داشت دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به موضوع اعلام شده از طرف خوانده و استماع گواهی گواهان و تحقیق کامل دراطراف قضیه رسیدگی و سپس اظهارنظر مجدد می نمود و چون از طرف دادگاه در این مورد اقدامی به عمل نیامده نظریه ابرازی به علت نقص رسیدگی قابل تایید نبوده وپرونده به منظور اقدام قانونی به دادگاه اعاده میگردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
465
تاریخ تصویب :
1369/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :