جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1723/485 . شماره دادنامه : 365/23
تاریخ رسیدگی : 24/6/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 29/2/69 شعبه اول دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :بانک استان ... درتاریخ 26/12/68 دادخواستی به طرفیت بنیاد ... به خواسته مطالبه سی میلیون ریال و خسارات به شعبه اول دادگاه حققوی یک ... تقدیم و به استنادفتوکپی مصدق شش فقره سفته و فتوکپی ظهر آنها و آراء و نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یک ... تقاضای صدور حکم نموده و توضیح داده بنیادسابق ... حسب شش فقره سفته های مدرکیه هر یک پنج میلیون ریال به این بانک بدهکار بوده و بنیاد ... قائم مقام بنیاد مذکور گردیده و صراحتا" به این مطلاب اقرار نموده و احکام مورد استناد که از طرف شعبه اول دادگاه حقوقی یک ... نیز صادر گردیده موید این مطلب است و خوانده باارسال اظهارنامه و مراجعات مکرر حاضر به پرداخت وجه شش فقره سفته نیست ناچار برای حفظ حقوق بانک مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نموده است . دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و کسب نظر آقای مشار ختم رسیدگی را اعلام و به استناداقرارخوانده و قائم مقامی او نسبت به بنیاد ... اظهارنظر بر محکومیت خوانده نمود . پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپ س از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای میدهد:
((بسمه تعالی . علاوه بر آنکه خوانده ضمن مدافعات خود در محضر دادگاه اعلام داشته که سفته ها واخواست نشده و در موعد مقرر نسبت به طرح دعوی علیه ظهرنویس یا قائم مقام وی اقامه دعوی نشده است اقراری دایربه مدیونیت بنیاد ... به بانک استان در موردشش فقره سفته مدرکیه نیز ننموده است ، بنابه مراتب باتوجه به اوراق پرونده و مواد قانون تجارت درارتباط باسفته ومقررات ظهرنویسی اظهارنظر دادگاه دائر به محکومیت بنیاد خوانده به پرداخت وجوه سفته های مدرکیه که بدون توجه به مرابت فوق مرقوم شده قابل تائید نمی باشد . پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود .))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
1 .4


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
365
تاریخ تصویب :
1369/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :