جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 169/6609
شماره دادنامه : 415/9
تاریخ رسیدگی : 30/8/71
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف )) به استناد ماده 35قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب )9
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : خواهان آقای ((الف )) در تاریخ 1/2/70 دادخواستی به طرفیت آقای ((ب )) دائر به مطالبه مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال وجه سفته شماره 0000 با سررسید 000تقدیم دادگاه نموده است نظر به اینکه خوانده از اداء دین خود امتناع کرده تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده را دارد0 دادگاه حقوقی 0000 دستور اخطار و احضار متداعیین را صادر کرده خواهان و خوانده هر کدام در ضمن لایحه دفاعی اظهاراتی نموده اند0خواهان بشرح دادخواست مطالبه وجه سفته را از خواند نموده و خوانده درپاسخ لایحه شماره 12830/6/70 که ثبت دفتر دادگاه گردیده عنوان کرده که خواهان از بی سوادی بنده سوءاستفاده کرده و با ترفن در منزل خود در0000به بنده گفت این کاغذ را انگشت بگذار تا فرش جهیزیه از طرف بخشداری بر اساس دفترچه ازدواج پسرت که داماد من می باشد تهیه و اخذ نمایم هرچندکه فرش به نام عروس و داماد که پسر من و دختر اوست گرفته اما موضوع بدهکاری بنده به خواهان خلاف محض وعاری از حقیقت است و حاضرم در محضر دادگاه با رعایت تشریفات سوگند یادنمایم که هیچ گونه بدهی به خواهان نداشته ام 0 ضمنا" خوانده می گوید کاتب سفته را هم ندیدم سفته قبلات " آماده شده به من گفت این ورقه را انگشت بزن 0 در تاریخ 14/6/70 پس از تشکیل جلسه دادگاه طرفین اظهارات گذشته را تکرار کردند0 خواهان اضافه کردمستنددعوی (سفته ) را برادم ((ج )) نوشت و خوانده امضا کرد یعنی انگشت زد 0 خوانده در پاسخ گفت من نمی دانم چه کسی آن را نوشته و ((ج )) گفته من ننوشته ام (دادگاه ((ج )) را برای اخذ توضیح اخضار نکرده ) دادگاه در ماهیت دعوی اصالت مستند خواهان ار احراز کرده و خوانده رابه پرداخت مبلغ مورد خواسته در حق خواهان محکوم نموده است 0 محکوم علیه از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی کرده ]است [0 دادگاه حقوقی یک 000 شعبه اول با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوی ((الف )) خواهان را غیروارد تشخیص و توجها" به مدافعات تجدیدنظرخواه و عدم حضور تجدیدنظرخوانده برای اتیان سوگندبرائت ذمه تجدیدنظرخواه را نسبت به یک میلیون پانصد هزار ریال مور نزاع اعلام داشته است 0 تجدید نظرخوانده پس از محکومیت از رای دادگاه حقوقی یک درخواست اعمال ماده 35 را نموده است 0 بعد از موافقت با اعمال ماده مزبورپرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید که برای تصمیم قضایی به این شعبه ارجاع شد0 هیئت شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و لوایح طرفین بشرح مقتضی رای صادر می نماید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده دادنامه شماره 28118/2/71 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 با توجه به سفته موردادعای خواهان و اینکه خوانده اخذ وجه سفته را منکر لیکن به امضای خود ذیل آن معترف است و شعبه نهم دیوان عالی کشور جهت اطمینان از اینه خواهان ((الف مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه سفته رابه خوانده ((ب ))پرداخته و از وی سفته اخذ کرده است به خواهان تکلیف اتیان سوگند نمود و خواهان با تشریفات کامل ادای سوگندکرد که مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به خوانده پرداخته و سفته را از وی اخذ نموده و تا کنون نیز وجه مزبور را از خوانده دریافت نداشته است 0 لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان علیه خوانده محرزبوده و ضمن نقض دادنامه شماره 28118/2/71 صادر از دادگاه حقوقی یک 000 آقای ((ب )) به تادیه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه سفته در حق آقای ((الف )) محکوم می گردد0 این حکم قطعی است 0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
415
تاریخ تصویب :
1371/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :