جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 323/4943
شماره دادنامه : 525/23
تاریخ رسیدگی : 10/10/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 2/4/69 شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 0000

خلاصه جریان پرونده : آقای 000 به وکالت از طرف آقای ((الف )) دادخواستی به طرفیت آقایان کوروش 000و محمود000 به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال به ا ستناد فتوکپی دو برگ سفته به دادگاه حقوقی یک 000 شعبه اول تقدیم و بشرح دادخواست ضمن درخواست صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان توضیح داده است خواندگان دوفقره سفته مستند دعوی را به بانک 000 تسلیم و خواهان ضمانت پرداخت وجه سفته های مزبور را نموده به علت عدم پرداخت وجه سفته به وسیله خواندگان مبلغ مزبور از موجودی حساب خواهان برداشت شده ودرنتیجه درخواست صدور حکم بر محکومیت آنان را نموده است 0احداز خواندگان به نام آقای محمود رد جلسه دادرسی حاضر واعلام داشت است که مقداری پول بابت سفته ها به بانک پرداخت نموده و مقداری هم از حساب خواهان برداشت شده چون به موقع نتوانسته است پول بانک راپرداخت نماید0 خوانده دیگر در دادگاه با ابلاغ وقت حضور نیافته درنتیجه دادگاه پس از کسب نظر مشاور اظهارنظر به صحت دعوی و محکومیت خواندگان به نحو تضامن نموده احد از خواندگان به نام آقای کوروش به نظریه دادگاه اعتراض کرده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازبررسی اوراق پرونده و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((نظر به اینکه به حکایت فتوکپی سفته های مستند دعوی متعهد پرداخت وجه سفته ها دونفرمی باشندکه ظاهرا" تعهد آنان نسبت به پرداخت سفته ها لالمناصفه است زیرا در اوراق مزبور خواندگان تعهد تضامنی نکرده اند لذا ایراد و اعتراض خوانده و معترض وارد است و نظریه دادگاه قاب لتایید نسبت به وی نمی باشد0 بنابراین پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
525
تاریخ تصویب :
1369/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :