جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/7530
شماره دادنامه : 616/25
تاریخ رسیدگی : 2/10/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/231 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 0000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 8/4/71 ((ب )) دعوای به خواسته مطالبه چهار میلیون ریال به طرفیت ((ج )) و((د)) و ((الف ))اقامه نموده و چنین توضیح داده خواندگان متعهد شدند وجه چهار فقره سفته های استنادی را به اینجانب بپردازن و از پرداخت وجه سفته ها امتناع نموده اند0 محکومیت آنها را بشرح دادخواست تقاضادارم 0
((ج )) لایحه داده و خلاصه اظهار نموده من بدهی ندارم من امضای ((الف )) را تایید نموده ام 0 لایحه از همسر ((ج )) در پرونده است و اظهار بی اطلاعی نموده است دادگاه نظر به محکومیت لایحه از همسر ((ج )) در پرونده است و اظهاربی اطلاعی نموده است دادگاه نظر به محکومیت لایحه از همسر ((ج در پرونده است و اظهاربی اطلاعی نموده است دادگاه نظر به محکومیت لایحه از همسر ((ج )) در پرونده است و اظهاربی اطلاعی نموده است دادگاه نظر به محکومیت خواندگان متضامنا" اعلام داشته من به عنوان شاهد سفته را امضاء کردم بدهی ندارم 0 دادگاه با حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 دروقت فوق العاده ، ختم رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور حکم نموده نتیجه بشرح زیر: با توجه به مندرجات سفته های مدرکیه و توضیحات ظهر آنها و عدم دفاع موثر خواندگان دعوی مطروحه صحیح بوده و خواندگان متضامنا" به پرداخت اصل خواسته و مبلغ 000 ریال هزینه دادرسی محکوم می شوند(7231/3/72)
((الف ))و ((د)) تجدیدنظرخواهی نموده اند(20/4/72) به تاریخ 13/5/72 قرار رد دادخواست صادر شده (437) به قرار مزبور اعتراض شده به موجب رای 20/6/72 شعبه 2 حقوقی یک 000 قرار مزبور تایید گردیده است 0 تجدیدنظرخواهان به تاریخ 7/7/72 برای بار دوم تجدید نظرخواهی نموده اند0 رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((بسمه تعالی 0 نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان قبلا" نسبت به دادنامه موردتقاضای تجدیدنظردادخواست تقدیم نموده اند که به علت عدم رفع نقض منتهی به قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه حقوقی یک 000 گردیده و قرار موصوف نیز در اثر اعتراض تجدیدنظرخوهان درشعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 به موجب دادنامه شماره 502 20/6/72 تایید شده است بنابه مراتب تجدیدنظرخواهی مجدد فاقد مجوز قانونی می باشد و رد می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
616
تاریخ تصویب :
1372/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :