جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 481823
شماره دادنامه : 702/23
تاریخ رسیدگی : 19/12/69
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 000 صادره ازدادگاه حقوی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظر خوانده دادخواستی به طرفیت تجدید نظرخواه و شرکت 000 به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال به استناد فتوکپی هشت برگ سفته به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و وجه سفته های مزبور را از تجدیدنظرخواه (متعهد) و خوانده دیگربه عنوان ظهرنویسی ، متضامنا" مطالبه نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و عدم دفاع آنان وکسب نظر مشاور اظهار نظربرمحکومیت خواندگان متضامنا" مطالبه نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و عدم دفاع آنان وکسب نظرمشاور اظهارنظر بر محکومیت خواندگان متضامنا" به پرداخت وجه خواسته با رد مطالبه خسارات به علت شرعی نبودن نموده است 0 نظریه مزبور پس از یاعتراض در این شعبه تایید و سپس دادگاه در ماهیت بشرح نظریه قبلی حکم ب رمحکومیت تاضمنی خواندگان و رد خسارات صادر کرده است 0
آقای ((الف )) با تقدیم دادخواست در مقام تجدیدنظرخواهی بر آمده پرونده امر به این شعبه ارجاع گردیده بانک تجدیدنظرخوانده ضمن رد اعتراضان توجه دادگاه را به مدلول قانون نحوه اصول مطالبات بانکهامصوب 5/10/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام معطوف داشته است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده ومشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته درمورد محکومیت وی به پرداخت اصل خواسته گرددبه عمل نیامده بنابراین دادنامه مزبور در قمست مورد اعتراض خالی از اشکال بوده و ابرام می شود0 در خصوص تجدیدنظرخواهی تبعی بانک نسبت به رد خسارات دادرسی و حق الوکاله و غیره به موجب لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلخت نظام درمورد مطالبات بانکها دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وپرونده به دادگاه صادرکننده حکم منقوض جهت تصحیح حکم باتوجه به ماده 2 قانون مزبور اعاده می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
702
تاریخ تصویب :
1369/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :