جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/19/7289
شماره دادنامه : 435/25
تاریخ رسیدگی : 6/8/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/99 شعبه 23 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 9/4/71 ((ب )) دعوایی به خواسته مطالبه 000 به طرفیت ((الف )) اقامه و نتیجه چنین توضیح داده : خوانده وجه سه فقره چکهای 000راجمعا" معادل بهای خواسته نپرداخته و بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده است 0 خوانده دفاعا" و خلاصتا" اظهار نموده من مبلغ 000 از خواهان پول گرفتم و 6 فقره چکهایی به شماره 000 بابت بدهی به خواهان دادم و چکهای مستند دعوی را (وسه فقره چک دیگر) بابت ضمانت پرداخت چکهای مقروض به خواهان به ایشان دادم که بعد از پرداخت بدهی چکهای امانی را به من مسترد بدارد ضمنا" خواهان به استناد دو فقره از چکها در شعبه 26 حقوقی یک طرح دعوی نموده بابت بهره وجه دریافتی 000 سود پرداخته ام ورد دعوی را درخواست دارم 0
دادگاه ضمن تعینی وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ضروری دانسته از ((ج )) (پدر خواهان ) و با استفاده از ماده 28 قانون تشکل دادگاههای عمومی از شهود قضیه تحقیق انجام شود و اظهارات گواهان بشرح صورتجلسات موجود در پرونده منعکس و ضبط است 0درجلسه دادگاه خوانده اظهار نموده وجه چکها را پرداخته ومدیون نمی باشم 0 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه به شرح زیر:
نظر به اینکه چکهای مستند دعوی که برگشت شده دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دلیلی بر پرداخت وجه چکهایا بی اعتباری آنها ارائه نکرده با توجه به اینکه خوانده سابقه واقرارو اعتراف معامله با خواهان داشته و شهود صادقانه اظهارات خود را دال بر حقانیت خواهان ابراز داشته اند خصوصا" اظهارات پدر خواهان که توام به اتیان سوگند بوده و تکذیب خوانده متکی به دلیل نمی باشد لذا دعوی مطروحه ثابت تشخیص و خوانده محکوم است به پرداخت یازده میلیون ریال وجه سه فقره چکهای مورد دعوی 0 در (399/1/72)تجدید نظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
((با توجه به محتویات پرونده منجمله اظهارات طرفین دعوی و با در نظر گرفتن اینکه وجه چکهای موردادعااز طریق بانک به تجدیدنظر خوانده پرداخت نشده وتجدید نظر خواه نیز بشرح لایحه اعتراضی بر حکم بدوی باتصریح به اینکه ((بنده تمام و کمال وجوه یاد شده را عینا" به پدر تجدیدنظرخوانده 000 پرداخت نموده ام و اصل چکها را از ایشان دریافت کرده ام 000)) با فرض صحت ادعا دلیلی بر ماذون بودن گیرنده وجه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ارائه نکرده و با توجه به وجود چکهای مستند دعوی نزد مشارالیه و اینکه دلیل موجهی در این زمینه که موید صحت دعوی تجدیدنظرخواه باشد در پرونده به نظر نمی رسد بنابراین با وصف فوق و با عنایت به سایر محتویات پرونده ایردات و اعتراضات تجدیدنظرخواه مالا" موثر در نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نیست و دادنامه موصوف که از حیث نتیجه خالی از اشکال است ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
435
تاریخ تصویب :
1372/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :