جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2123/4954
شماره دادنامه : 675/23
تاریخ رسیدگی : 6/12/69
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 135/11/68شعبه 4دادگاه حقوقی یک
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ج )) به وکالت از تجدیدنظر خوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 000 ریال به استناد فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و تقاضای صدورحکم کرده است 0 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ورود آقای ((د)) به وکالت از خوانده و رد دعوی مطروحه و اعلام مطالبی از قبیل عدم استحقاق خواهان و امانی بودن چک و اینکه مقداری طلاازطرف خواهان در اختیار خوانده گذاشته شده بود که به سرقت می رود وچک هم بابت تعیین تکلیف اموال مسروقه به خواهان داده شده پس از رسیدگیهای لازم و کسب نظر آقای مشاور دادگاه اظهارنظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک در حق خواهان نموده است 0 پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود0 هیئت شعبه بشرح دادنامه شماره 16682/10/68 نظریه دادگاه را مورد تایید قرارداده پرونده را به دادگاه اعاده داده است 0 دادگاه پس از وصول پرونده بر اساس نظریه خود مبادرت به انشاء رای نموده پس از ابلاغ رای و وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی ازطرف محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که موردتوجه قرار گیرد معمول نشده است 0 با لحاظ اوراق و محتویات پرونده امر و رسیدگیهای معموله از طرف دادگاه و مستندات دعوی بر حکم مذکور که صححیا" صادر گردیده اشکالی ملحوظ نیست 0رای تجدیدنظرخواسته ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
675
تاریخ تصویب :
1369/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :