جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 223/4887
شماره دادنامه : 643/23
تاریخ رسیدگی : 17/11/69
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف )) باوکالت آقای ((ج ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2291/2/69شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : وکیل تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه وجه یک برگ چک به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه حقوقی 000 شعبه دوم تقدیم و درخواست صدور حکم محکومیت خوانده را به عنوان صادرکننده چک برگشتی مزبور نموده است 0 خوانده در جلسه دادرسی اعلام نموده است که بابت چک مزبور بدهی نداشته و چک را به عنوان تضمین تخلیه محل کسب که قانونا" دریافت کننده چک استحقاق اخذ آن را نداشته داده است که از طرف آقای ((د)) موجر به خواهان که داماد اوست تسلیم شده است 0 وکیل خواهان در قبال اظهارات خوانده اعلام داشته است که چک را خواهان در ازاء فروش جنس از شخصی به نام ((س )) اخذ کرده و چون چک در وجه حامل بود است شخص اخیر ظهر آن را امضاء نکرده ]است [ دادگاه با توجه به استناد خوانده به پرونده کیفری مطروحه در دادگاه کیفری دو000 در خصوص اتهام خوانده به صدورچک بلامحل مزبور در بدو امر گردیده و کارشناسان منتخب اظهار داشته اند تاریخ چک از ناحیه نیست و عجز خواهان از معرفی شخصی به نام ((س )) که چک را به او واگذار کرد به علت عدم ظهرنویسی چک موصوف به استناد مواد245و314و316 قانون تجارت قرار رد دعوی را صادرنمود0 وکیل خواهان با تقدیم دادخواست در مقام تجدیدنظرخواهی برآمده پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از بررسی اوراق پرونده قرائت گزارش مشاوره نموده بشرح زیر رای می دهد:
((نظر به اینکه به دلالت مورد مندرجات صورتجلسه مورخ 20/12/68 دادگاه عطف به پرونده کیفری خوانده اعلام داشته است که در خصوص تخلیه یک باب مغازه بین مشارالیه و آقای ((د مالک مغازه در دادگاه حقوقی دو00 پرونده امر تحت رسیدگی است که چک مستند دعوی مربوط به آن پرونده و بابت تضمین تخلیه مغازه مورد بحث می باشد که خواهان ایدی قبل یاو استحقاق دریافت وجه چک فوق را ندارند0 از نظر روشن شدن کامل جریان امر ضرورت داشت که دادگاه با اخذ توضیح از خوانده در اطراف مشخصات پرونده مطروحه در دادگاه حقوقی دو0000 پرونده مزبور را مطالبه نموده و خلاصه محتویات آن را در صورتمجلس دادگاه درج و سپس با توجه به پرونده مزبور نسبت به موضوع اظهارنظر نماید0 نظر به اینکه به جهات مذکور در فوق رسیدگی دادگاه ناقص است لذا قرار صادره نقض و پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
643
تاریخ تصویب :
1369/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :