جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 5/13/7756
شماره دادنامه : 194/13
تاریخ رسیدگی : 24/3/1373
تجدیدنظرخواهان : آقایان 1((الف ))2 ((ب )) 3 ((ج ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((د))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 702588شعبه اول دادگاه حقوقی یک 00
مرجع رسیدگی : شعبه 13 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 10/11/71 تجدیدنظر خوانده با تقدیم دادخواست علیه تجدیدنظری خواهان مستدعی تعیین مدیر تصفیه شده وبا انضمام حکم محکومیت بدوی و تجدیدنظری خواندگان ، ماحصل شرکت تعاونی مربوطه را قابل انحلال اعلام نموده رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ارجاع شده این دادگاه بشرح شماره 10706/11/71 با توجه به ماده 204 قانون تجارت قرار عدم صلاحیت خودرا به شایستگی دادگاه حقوقی 0002 صادر نوده و در000 شعبه سوم (محاکم عمومی ) حقوقی 2 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به شرح شماره 000قرارعدم صلاحیت صادر نموده است 0 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 در مقام حل اختلاف دادگاه حقوقی یک 000 شعبه اول را صالح به رسیدگی دانسته و نظر خود را به شرح شماره 595/71 اعلام داشته است 0 دراین دادگاه وقت رسیدگی برای 29/3/72 تعیین و طرفین دعوت شده اند0 در جلسه فوق خواندگان حضور نیافته و لایحه ای هم ارسال نداشته اند و به علت تقاضای تجدیدوقت خواهان وقت به روز22/8/72 موکول شده در این جلسه هم خواندگان حضور نیافته و لایحه ارسال نداشته اند ودرتاریخ 4/9/72 در وقت فوق العاده دادگاه بشرح دادنامه شماره 72558باتوجه به دادنامه شماره 71751 شعبه هفتم کیفری 2 و با نمایش به دادنامه شماره 71588 شعبه 11 کیفری یک 000 بر تایید آن دائر به محکومیت خواندگان مستندا" به بند 5 ماده 199 قانون تجارت حکم به انحلال شرکت و تعیین آقای ((ه)) به عنوان مدیر تصفیه صادر واعلام داشته است ، تجدیدنظرخواهان با تقدیم درخواست مستدعی نقض رای شده و دفاع نموده اند مورد منطبق با ماده استنادی حکم و قانون تجارت نبوده و اساسنامه تعاونیها هم در ماده 5 موارد انحلال را اعلام داشته و محکومیت آنان از موارد انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه نیست و تقاضای خود را مجددا" تکرار داشته اند0 در تبادل لایحه خواهان با اظهار به اینکه اساسنامه شرکتهای تعاونی ناسخ قانون تجارت نمی تواند باشد خواستار ابرام رای شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیئت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((تجدیدنظرخواهی آقایان ((الف )) و((ب ))و((ج )) اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی 000 بر دادنامه شماره 72588 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک 000 مالا" وارد به نظر می رسد زیرا علاوه بر اینکه علاوه بر مقررات ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی محکومیت جزایی اعضاء هیئت مدیره به شرح حکم مورد استنادفاقد اثر کیفری است ، اساسا" مراد از صدور حکم قطعی دادگاه به استناد ش 5 ماده 199 قانون تجارت حکم قطعی مبنی بر انحلال است نه حکم محکومیت مدیران و اعضاء شرکت بنابراین صدور حکم به انحلال شرکت و تعیین مدیرتصفیه بنا به جهتی که عنوان شده فاقد توجیه قضایی وقانونی است ، دادنامه صادره به استناد ماده 6 قانون تجدید نظر آراء و دادگاهها نقض و با توجه به بند(5) ماده مذکور رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک 000 محول می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
194
تاریخ تصویب :
1373/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :