جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2423/4749
شماره دادنامه : 639/23
تاریخ رسیدگی : 15/11/69
تجدیدنظرخواه : شرکت نسبی ((الف )) و شرکاء
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب )) با وکالت آقای ((ج ))
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : وکیل تجدیدنظرخوانده دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخواه و آقای مهندس ((د)) به خواسته انحلال شرکت به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و توضیح داده است موکل ازموسسین شرکت خوانده بوده از بدو تاسیس شرکت بر مدیریت عامل آقای ((الف )) ]000[گذاشته نامبرده مدت ده سال است که در این سمت انجام وظیفه می کند0 لکن علی رغم اساسنامه شرکت که مقرر داشته مدیران نماینده قانونی شرکت بوده و می توانند در کلیه امور دخالت نمایند بدون تصویب هیئت مدیره و اطالع آنان ظرکت را در اختیار خود گرفته وازنظر مشورتی آنان نیز امتناع می نماید و احتمالا" سود ویژه شرکت رامکتوم داشته و با عزل و نصبهای بیجا و صرف هزینه های غیرضروری و احتمالا" برداشتهای غیرقانونی از شرکت موجبات بی اعتباری آن رافراهم ساخته است 0 با ارسال اظهارنامه جهت آقای ((الف ))ایشان وقعی به درخواست موکل نگذاشته بناچار به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق ماده 14 اساسنامه شرکت و به تجویز ماده 136 قانون تجارت و عدم توجه مدیر شرکت به ماده 8 اساسنامه و عدم دخالت مدیران در تصمیمات شرکت و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان عدم فعالیت کسبی و تجاری صرف هزینه های زاید و اجاره محلا نامناسب اقرار به متوقف بودن فعالیت شرکت به موجب اظهرانامه تقدیمی ، لاقیدی وعدم مسئولیت نسبت به وظیفه محوله تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است 0دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه لایحه خوانده مشعر بر عدم انطباق موارد اشاره شده وکیل خواهان با ماده 93 قانون تجارت در خصوص انحلال شکرت نسبی و تکذیب از دعوی و اینکه تصمیمات با تصویب مدیران شرکت اتخاذ شده و رد ایرادات خواهان از طرف خوانده و ارجاع امر به کارشناسی فنی و اجرای قرار کارشناسی و وصول نظریه کارشناس مشعر برعدم فعالیت تجاری شکرت و کسب نظر مشاور با توجه به نظریه کارشناس فنی اظهار نظر بر انحلال شرکت نسبی ((الف )) و شرکاء ضمن تعیین مدیر تصفیه نمود0 نظریه دادگاه پس از اعتراض در این شعبه مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه شماره 394/1423/6/68 تایید و سپس دادگاه بر اساس نظریه مزبور مبادرت به صدور حکم نمود0 شرکت نسبی ((الف ))و شرکاء نسبت به رای مزبور در مقام تجدیدنظرخواهی برآمده پرونده امر به این شعبه ارجاع گردید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات دعوی و اظهارنظر کارشناس و رسیدگیهای انجام شده اعتراضات تجدیدنظرخواه وار نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
639
تاریخ تصویب :
1369/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :