جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 623/4379
شماره دادنامه : 399/23
تاریخ رسیدگی : 10/7/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 28/6/68 شعبه 6 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ش )) وکیل دادگستری به وکالت ازآقای بشیر000 و فرزندان وی و000 و بانو ((ز))دادخواستی در تاریخ 4/10/67 به طرفیت آقای ((ج )) به خواسته الزام خوانده به حضوردر اداره ثبت شرکتهای 000 و امضای دفاتر ثبت شرکتها مقوم به دو میلیون و دویست هزار ریال به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و خوانده احد از شرکاء شرکت تولیدی 000 با مسئولیت محدود است به موجب قرارداد مورخ 9/10/65 خورشیدی کلیه سهام خود از شرکت مزبور را با لحاظ ضوابط اساسنامه شرکت به موکلین فروخته و ثمن معامله را طی ده فقره چک دریافت داشته متعاقب تنظیم قرارداد در همان تاریخ کلیه شکراء شرکت مزبور برای رسمیت دادن به معامله و سایر تغییرات به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت اقدام و مراتب را تایید و آقای بشیر000 را به عنوان مدیر عامل تعیین می نمایند0
موکل به اداره ثبت شرکتها مراجعه و نسخه ای از صورتجلسه مورخ 9/10/65 مجمع عمومی را تحویل داده در دفتراندیکارتورثبت شرکتها به شماره 000 ثبت و در دفتر کل هم به ثبت می رسد0 خوانده از امضای ذیل ثبت اداره ثبت طفره رفته و خودداری نموده است و خوانده ، به علت تراکم فوق العاده کار به آنجا مراجعه و اصل صورتجلسه مورخ 9/10/65 را که تنها نسخه قابل استناد بوده تصاحب می کند0 اداره ثبت شکرتها از ارسال سوابق شکرت به دادگاه در پرونده 000 اظهار عجز می کند در این صورت انکار خوانده از ارائه صورتجلسه مزبور تقاضای تحقیق از مسجلین استهشادیه را دارد0مشارالیه ضمن برشمردن دلایل خود تقاضای صدور حکم بر اساس خواسته نموده است 0آقای ((ک )) به وکالت از خوانده طی لایحه ای که به شماره 000 به ثبت رسیده وضمن ایراد سبق طرح دعوی به کلاسه 000و اعلام اینکه قرارداد قطعی نبوده و اینکه چکها به موقع وصول نشده با توجه به غیرقطعی بودن قرارداد رد دعوی را تقاضا کرده است 0 دادگاه باتعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و مطالبه پرونده مطروحه در ثبت شرکتها و انعکاس خلاصه پرونده کلاسه 000 که اعشار به ابطال دادخواست به لخاظ استرداد آن دارد پس از کسب نظر آقای مشاوروبه شرح دعوی و مدافعات معموله چون آقای ((ج )) با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج شده و مدلول قرارداد ومستندمورخ 9/10/65 صریح در معنی بیع است و چون به موجب ماده 103 قاون تجارت در ارتباط با شرکتای با مسئولیت محدود خوانده مکلف بود موجبات انتقال رسمی سهم الشرکه مورد معامله را به نام خریداران فراهم آورد و چون معاذیر عنوان شده از طرف وکیل خوانده فاقد وجاهت قانونی است 0 دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 103 قانون تجارت به الزام خوانده به حضور در اداره ثبت شرکتهای 000 وامضای دفاتر مربوطه در رابطه با صورتجلسه مورخ 9/10/65 مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی 000 با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره موضوع مبابیعه نامه مورخ 9/10/65 به نام خواهانهااظهارنظرنموده است 0 پس از ابلاغ نظریه وووصل اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع شده است 0 هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیزمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بالحاظ اوراق پرونده امر و مستندات اقامه شده از طرف وکیل خواهان و اقدامات و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه صرفنظر از موقعیت صدور قرار ابطال دادخواست در پرونده کلاسه 666/243 نظر به اینکه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که مورد توجه قرار گیرد معمول نشده است بر نظریه دادگاه از حیث نتیجه اشکالی ملحوظ نیست 0 نظریه مزبور تایید می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
399
تاریخ تصویب :
1369/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :