جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 17054 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به استخدام 170 نفر از وابستگان شهدا و معلولین انقلاب در سازمان اوقاف که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

ماده واحده – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که مبلغ چهل میلیون ریال (40000000) ریال از محل اعتبار مربوط به ردیف 501004 هزینه های مربوط به نهادهای انقلابی ( سهمیه منظور شده برایبنیاد شهید ) کسر و بمنظور استخدام 170 نفر از ئابستگان شهدا و معلولین انقلاب به بودجه سازمان اوقاف افزوده گردد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10359
تاریخ تصویب :
1359/04/25
تاریخ ابلاغ :
1359/06/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :