جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 44944 30/9/1359
لایحه قانونی راجع به قرارداد منعقده بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران و اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی شوروی درباره ترانزیت کالاهای تجاری با پروتکل و پیوستهای چهارگانه آن که درجلسه مورخ16/9/1359 با حضور شورای نگهبان بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است و طی نامه شماره 18970 مورخ 23/9/59 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردید و برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد
نخست وزیری – محمد علی رجائی

ماده واحده – قرارداد منعقده بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران و اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی شوروی درباره ترانزیت کالاهای تجاری که در تاریخ 25/6/59 بین طرفین قرارداد بامضاء رسیده و با پروتکل و پیوستهای چهارگانه آن بشرح پیوست این قانون بتصویب و اجازه اجرای آن داده میشود و وزارت راه و ترابری میتواند طبق مفاد آن اقدام لازم بعمل آورد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علنی روز یکشنبه 16/9/59 شمسی با حضور شورای نگهبان به تصویب مجلس رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

موافقتنامه بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به مسائل ترانزیت
دولت ایران از یکطرف وهیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر با توجه به روابط دوستانه موجود میان دوکشور و نظر به میلی که به توسعه تجارت ترانزیتی از خاک کشورهای خود دارند تصمیم گرفتند مقررات ماده 10 قرارداد بازرگانی و دریانوردی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ5/1/1319 ( 25مارس 1940) را تکمیل نمایند و برای اینکه اشخاص ذیل را بعنوان نمایندگان مختار خود تعیین نمودند :
جناب آقای حمید سیاح سفیر کبیر و
هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای لئونید ساویج یژوف قائم مقام کل وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را.
نمایندگان مختار پس از ارائه اعتبارنامه های خود که موافق قائده و ترتیبات مقتضی در مقررات زیر توافق نظر حاصل نمودند :
ماده 1- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تکمیل حقی که ماده 10 قرارداد دربایران میدهد و با تغییر بند 3 و4 همین ماده به مؤسسات دولتی ایران و شرکتهای تجاری بازرگانان حق ترانزیت آزاد را از خاک خود به قصد ایران برای تمام کالاها صرفنظر از کشور مبدأ ویا کشور تولید کننده اعطا مینماید .
ماده 2- ایران در تکمیل حقی که ماده 10 قرارداد در فوق با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی میدهد و با تغییر بند 6 همین ماده به مؤسسات دولتی و اقتصادی شوروی حق ترانزیت آزاد را از خاک خود به قصد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای تمام کالاها صرفنظر از کشور مبدأ و یا کشور تولید کننده اعطا مینماید . حق مذکور در فوق شامل اسلحه و تجهیزات مهمات جنگی از کشور ثالث نمیگردد .
ماده 3- طرفین متعاهدین کالاهائی را بمنظور حفظ حیوانات و نباتات و بعلل بهداشتی ورودشان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا ایران قدغاً میباشد بطور ترانزیت حمل نخواهند کرد .
ماده 4- طرفین متعاهدین هیچگونه حق گمرکی و مالیات و عوارضی از کالاهای ترانزیتی دریافت نخواهند کرد .اعم از اینکه کالاهای ترانزیتی مستقیماً حمل ویا اینکه کالاهای مذکور تخلیه و تجدید بارگیری شود و یا برای نگهداری به انبارها تحویل گردیده و یا برای حمل ونقل مجدداً بسته بندی گردد پرداخت هزینه حمل و نقل کالاهای ترانزیتی وسرویسهای مربوطه درخاک هریک از طرفین متعاهدین طبق نازلترین تعرفه انجام خواهد شد .
ماده 5- طرفین متعاهدین بمنظور تسریع حمل و نقل کالاهای ترانزیتی اقدامات لازم را برای تسهیل اجرای تشریفات گمرکی و حداقل وقت لازم برای ترخیص کالاها خواهند نمود .
ماده 6- عملیات حمل و نقل کالاهای ترانزیتی ازخاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را مؤسسات حمل و نقل شوروی انجام خواهند داد .
این مؤسسات بین خود موافقتنامه هائی راجع به ترتیب حمل و نقل کالاهای ترانزیتی و خط سیر و طرز محاسبه و تصفیه حساب و ترتیب مبادله اطلاعات مبنی بر حجم کالا که برای حمل در نظر است و ظرایط دیگر منعقد خواهند ساخت .
ماده 7- طرفین متعاهدین موافقت میکنند که کمیسیون مختلفی بمنظور مراقبت در اجرای موافقتنامه و برای رفع اشکالاتی که ممکن است حین اجرای آن پیش آید تشکیل دهند .
کمیسیون مذکور بنا به پیشنهاد یکی از طرفین درمسکو یا درتهران منعقد خواهد شد .
ماده 8- این موافقتنامه بتصویب خواهد رسید و از روز مبادله اسناد مصوبه که دراسرع اوقات که درمسکو صورت خواهد گرفت دارای اعتبار میگردد که برای مدت سه سال معتبر است هرگاه هیچ یک از طرفین سه ماه قبل از موعد سه ساله مذکور اظهارتمایل به عدم تمدید آن ننمایند موافقتنامه خود به خود سال به سال تمدید خواهد شد تا یکی از طرفین سه ماه قبل از انقضاء مدت یکساله تمایل خود را به عدم تمدید آن ابراز کنند.
در تهران در تاریخ 5/2/36 در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی و روسی که هردودارای اعتبار مساوی هستند تنظیم گردید علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این موافقتنامه را امضاء وبه مهر خود مهمور نمودند .

پروتکل مربوط به امضاء قرارداد بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران و اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی شوروی درباره ترانزیت کالاهای تجاری
پروتکل حاضر بمناسبت انعقاد قرارداد ترانزیت که درتاریخ 29/2/59 مطابق با 16 سپتامبر 1980 در شهر مسکو با جناب آقای دکتر محمد مکری سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی و آقای ای.ت.گریشین معاون وزارت بازرگانی خارجی اتحاد جماهیر شوروی بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران و اتحادیه کل سایوز ترانزیت بامضارسیده ضمیمه گردیده مذاکرات پیرامون قرارداد درمحیط دوستانه و با روح تفاهم انجام گردید .
دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران
محمد اسماعیل قائم مقامی
اتحادیه کل سایوز ترانزیت
و.س.ژین کین

بسمه تعالی
قرارداد منعقده بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران و اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی شوروی درباره ترانزیت کالاهای تجاری

به استناد ماده 6 موافقتنامه منعقده بین دولت ایران و اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی در مورد مسائل کالای ترانزیت دوکشور که در5/2/36 درتهران بامضارسید بین دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری راه و ترابری ایران که منبعد دراین قرارداد ( ترابری ) نامیده میشود از یکطرف و اتحادیه کل انتفاعی بازرگانی ( سایوز ترانزیت ) شوروری که منبعد دراین قرارداد سایوز ترانزیت نامیده میشود از طرف دیگر بشرح زیر منعقد میگردد :
ماده اول:
در اجرای این قرارداد ترابری و سایوز ترانزیت نمایندگان مؤسسات حمل ونقل کشورهای خود میباشند و صدور اسناد حمل مربوطه بمنظور حمل کالاهای ترانزیتی طرف مقابل را تأمین خواهند نمود .
( ترابری ) سفارشات مربوط به انجام عملیات حمل و نقل تشریفات خدمات کالاهای صادراتی و وارداتی شوروی در قلمرو کشور ایران را که به طریق ترانزیت از ایران به کشورهای ثالث و یا از کشورهای ثالث به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمل میشود از سایوز ترانزیت یا سایوز نشترانس و همچنین از سازمانهای دولتی و اقتصادی شوروی قبول نخواهد نمود.
( سایوز ترانزیت ) سفارشات مربوط به انجام عملیات حمل و نقل تشریفات و خدمات کالاهای صادراتی و وارداتی شوروی در قلمرو کشور ایران را که به طریق ترانزیت از ایران به کشورهای ثالث و یا از کشورهای ثالث به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمل میشود ازترابری همچنین از سازمانهای دولتی و اقتصادی شوروی قبول خواهد نمود.
((ترابری )) و ((سایوزترانزیت)) سفارشات و تعهدات خود را بااستفاده از تجارب شایسته خویش منافع سفارش دهندگان را در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث حفظ نموده و مسئولیتهای مذکور درماده هفتم این قرارداد را به عهده خواهند داشت .
ماده دوم
حمل ونقل کالاهای ترانزیت میتوانند از نقاط خشکی و بنادر زیر بین ایران وشوروی انجام پذ یرد:
الف – در قلمرو ایران
1 – نقاط خشکی : جلفای ایران –آستارای ایران –باجگیران –زاهدان.
2-بنادر:انزلی-نونشهر-خرم شهر-بندرخمینی –بندرعباس –بوشهر.
ب –درقلمروشوروی:
1 –نقاط خشکی :جلفای شوروی –آستارای شوروی –گااودان-برست –چوب –اونگی –رنی –لوژایکا –ناوشکی –زابایکالسک.
2 –بنادر: باکو –باطومی –پوتی –تواپسه –ژدانف –رنی –اسماعیل –لنینگراد-تالین –ریگا –ونستپبسلس –کلاپپدا –کالنین گراد-ناخودکا.
درصورت توافق طرفین ممکن است کالاهاازسایرنقاط مرزی ایران وشوروی نیزحمل گردد.
ماده سوم
درموردسفارشات مذکوردرماده اول این قراردادنکات زیربایدرعایت شود.
الف – برای محمولات ترانزیتی صادراتی و وارداتی شوروی از طریق به وسیله راه آهن دولتی ایران سفارشات باید قبلاً حداکثر ظرف مدت سه روز بوسیله تلگراف یا تلکس به ((ترابری )) درتهران اعلام شود .
ب-برای محمولات ترانزیتی صادراتی و وارداتی شوروی باکشتی ازطریق بنادرجمهوری اسلامی ایران .و یا کامیون از آستارای ایران – جلفای ایران و باج گیران سفارشات باید قبلاً با تلگراف یا تلکس به تهران (( ترابری )) اعلام شود .حمل کالا فقط بعد از تأیید (( ترابری )) میتواند انجام پذیرد .
پ- برای محمولات ترانزیتی صادراتی و وارداتی شوروی از طریق به وسیله راه آهن بدون تخلیه و بارگیری در بنادر اتحاد شوروی سفارشات باید قبلاً وحداکثر ظرف مدت یک روزقبل از بارگیری بوسیله تلگراف یا تلکس به ((سایوزترانزیت )) درمسکو اعلام شود .
ت- برای محمولات ترانزیتی صادراتی و وارداتی شوروی باکشتی ازطریق بنادر اتحاد شوروی یا کامیون از آستارای شوروی – جلفای شوروی و گااودان سفارشات باید قبلاً با تلگراف یا تلکس به مسکو(( سایوزترانزیت )) اعلام شود .حمل کالا فقط بعد از تأیید (( سایوزترانزیت )) میتواند انجام پذیرد .
در کلیه موارد سفارشاتی که برای ترانزیت کالا داده میشود باید لااقل حاوی اطلاعات زیر باشد :
نام و نشانی فرستنده – نوع کالا – تعداد عدل و بسته – وزن کل هر پارتی تاریخ تقریبی ورود به ایستگاه مرکزی یا بندر- مقصد – نام و نشانی گیرنده – نام نقطه یا بندر خروجی که باید کالا از آن خارج شود .
در موارد لزوم سفارشات باید شامل دستورات لازم درمورد طرز تنظیم اسناد بارگیری محل نیز باشد .
تبصره – هنگام ارسال محمولات خارج از قواره ، سنگین وزن ، طویل ، از قرنطینه ای و خطرناکی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باید قبلاً موافقت عامل حمل جلب گردد .
ماده چهارم :
حمل و نقل و تشریفات و خدمات مربوط به محمولات ترانزیت که سفارشات حمل آنها قبلامورد موافقت طرفین قرار گرفته بترتیب زیر انجام خواهد یافت :
الف- محمولاتی که از جلفای ایران با راه آهن شوروی حمل میشود باید دارای بارنامه ای باشد که طبق موافقتنامه ارتباط مستقیم راه آهن ایران و شوروی تنظیم شده و این محمولات باید به نشانی ((سایوز ترانزیت )) در ایستگاه جلفای شوروی فرستاده شود و ((سایوز ترانزیت )) حمل بعدی آنرا طبق مدارک ومشخصات ذکر شده در بارنامه راه آهن به نقطه خروجی مرزی شوروی یا مقصد نهائی تأمین میکند .
ب- درمورد حمل کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران که از طریق دریا حمل میشود ((سایوز ترانزیت )) آنها را دربنادر انزلی و یا نوشهر طبق مشخصات بارنامه تنظیم شده کشتی تحویل گرفته و حمل بعدی آنها را به نقاط مرزی خروجی شوروی و یا مقصد نهائی تأمین میکند .
پ-درمورد حمل کالاهای صادراتی ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران که بوسیله کامیون حمل میشود از طریق جلفای شوروی و یا آستارای شوروی و یا گااودان فرستاده میشود ((سایوز ترانزیت )) آنها را بموجب بارنامه کامیون تحویل گرفته و حمل بعدی آنها رامطابق با بارنامه کامیون به نقاط مرزی خروجی شوروی و یا مقصد نهائی تأمین میکند .
ت- محمولاتی که از کشورهای ثالث با راه آهن اتحاد جماهیر سوسیالیستی به جمهوری اسلامی ایران فرستاده میشود باید به ایستگاه راه آهن جلفای شوروی به نشانی (( سایوز ترانزیت ))حمل شود (( سایوز ترانزیت )) حمل بعدی آنها را طبق بارنامه های راه آهن تا ایستگاه جلفای ایران تأمین مینماید .
ث- محمولاتی که از کشورهای ثالث با راه آهن اتحاد جماهیر سوسیالیستی از طریق گااودان به جمهوری اسلامی ایران حمل میگردد باید به ایستگاه راه آهن عشق آباد شوروی به نشانی (( سایوز ترانزیت ))فرستاده شود (( سایوز ترانزیت )) حمل بعدی آنها را طبق بارنامه های راه آهنبا کامیون تا باجگیران به نشانی (( ترابری )) تأمین مینماید .(( ترابری )) طبق صورتمجلس تنظیمی حاوی تعداد محموله ترتیب تحویل آنها را به گمرک میدهد .
ج- محمولاتیکه از بنادر اروپا از طریق دریا به جمهوری اسلامی ایران حمل میشود توسط (( سایوزترانزیت )) حمل بعدی آن محمولات را بطور ترانزیت از طریق اتحاد جماهیر سوسیالیستی نت نقطه ورودی یا بندر مربوطه جمهوری اسلامی ایران تأمین مینماید .
چ- محمولاتیکه از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به طور ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران با راه آهن به کشورهای ثالث فرستاده میشود باید دارای بارنامه هائی باشد که طبق موافقتنامه ارتباط مستقیم راه آهن ایران و شوروی تنظیم شده و این محمولات به نشانی ((ترابری )) به ایستگاه جلفای ایران فرستاده شود و ((ترابری )) حمل بعدی آنها را به یکی از نقاط مذکور دربند ((الف)) ماده دوم این قرارداد و یا مقصد نهائی برطبق مندرجات بارنامه راه آهن تأمین مینماید .
ح-محمولاتیکه از کشورهای ثالث از طریق جمهوری اسلامی ایران به مقصد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمل میشود باید به نشانی(( ترابری )) در بنادر خرمشهر – خمینی – بوشهر و بندرعباس و یا زاهدان فرستاده شود و ((ترابری )) محمولات رسیده را درنقاط مذکور برطبق مشخصات بارنامه کشتی(درمورد زاهدان وطبق صورتمجلس حاوی تعداد محموله )دریافت و حمل بعدی آنها را طبق سفارشات (( سایوز ونشترانس )) به جلفای ایران یا بندر انزلی و یا بندر نوشهر و یا آستارای ایران و یا باجگیران تأمین مینماید .
خ- محمولاتی که از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به مقصد کشورهای ثالث از قلمرو ایران از طریق بنادر انزلی و یا نوشهر فرستاده میشوند باید به بنادر مذکور به نشانی (( ترابری )) حمل گردد و (( ترابری )) حمل بعدی آنها را بر طبق مشخصات بارنامه کشتی به یکی از نقاط در بند (( الف ))ماده دوم این قرارداد ویا مقصد نهائی تؤمین نماید .
د- محمولاتی که از کشورهای ثالث با کامیون های شوروی در سرویس مستقیم باربری و بدون تخلیه و بارگیری از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به جمهوری اسلامی ایران حمل میشود و به نشانی (( ترابری )) فرستاده میشود و (( ترابری )) عملیات زیر را درگمرکات جمهوری اسلامی ایران تأمین مینماید :
تحویل گیری کالا از حمل کنندگان و تحویل دهی آنها به گیرندگان کالا مطابق با پلمپ با بررسی صحت آنها و وضع برچسب پلمپ ها و مطابقت علامت کنترل روی پلمب ها با مشخصات اسناد و درصورت عدم و نقص پلمب ها مطابق با مشخصات بارنامه های کامیون با بررسی تعداد نگله ها.
تحویل گیری کالا از فرستندگان کالا و تحویل دهی کالا به حمل کننده و حمل کالاها تا مقصد براساس مشخصات بارنامه های کامیون .
ذ- در موقع حمل کالاها در کانتینر تحویل و تحول کالاها توسط طرفین براساس پلمب های نصب شده روی کانتینر ها توسط فروشنده و یا مقامات گمرکی کشورهای مسیر ترانزیت با بررسی صحت و سالم بودن وضع پلمب ها و مطابقت علامت کنترل روی پلمب ها با آنجه در روی اسناد حمل و همراه کالا و در صورت فقدان یا نقض پلمبها بر اساس مشخصات اسناد مذکور و با بررسی تعداد نگله ها انجام میگیرد .
ر- دونسخه اسناد حمل سرتاسری همراه کالا فرستاده میشود . بعلاوه عاملین (( سایوز ترانزیت )) در نقاط حمل کالا سه نسخه از بارنامه سرتاسری را به شعب شرکت ایر سوتر در بنادر شمالی و نقاط مرزی شمالی ومربوطه درایران ویک نسخه ازبارنامه رابه دفترمرکزی شرکت ایرسوتردرتهران ارسال میداردترتیب ارسال بارنامه های سرتاسریدرموافقتنامه های منعقده بین ((سایوزترانزیت ))وشرکت ایرسوترتشریح میگردد.
انجام امورتحویل گرفتن کالا هاازسازمانهای حمل ونقل شوروی وانجام امورتحویل دادن آنهابه سازمانهای حمل ونقل شوروی دربنادرشمالی ونقاط مرزی شمالی ایران توسط شرکت سهامی خاص مختلظ امورحمل ونقل ایران وشوروی (ایرسوتر)انجام می گردد.
ماده پنجم
درموقع تحویل گرفتن کالاهای ترانزیتی ازموسسات حمل ونقل درمسیرحمل ترانزیت اگراختلافی ازلحاظ تعداد عدل هاویا آسیب دیدگی بسته بندی کالاهاباآنچه دربارنامه وسایراسنادحمل ویادرصورت مجلسهای تحویل وتحول مشاهده گردد طرفین موظفند اختلافهای مشهوده را در صورتمجلس منعکس نمایند.
صورتمجلس مذکوربه طرفی تسلیم می گردد که کالاهای ترانزیت راتحویل میگیرد.اگرظرف و یا بسته بندی کالاهای ترانزیتی آسیب دیده و احتیاج به تعمیر داشته باشد نمایندگان مؤسسات حمل و نقل باید ظرف و بسته بندی را تعویض نموده و صورتحساب هزینه کاررا جهت پرداخت به سازمانها یا اشخاصی که مقصر درآسیب دیدگی در ظرف کالا میباشند ارائه نمایند .
ماده ششم :
بیمه کردن کالاهای ترانزیت از وظائف صاحب کالا است و برای جبران خسارت صاحب کالا باید مستقیماً به مؤسسات بیمه مراجعه کند .
درمورد کالاهائی که بوسیله صاحبان آنها بیمه نشده باشد (( ترابری ) و (( سایوزترانزیت )) و (( سایورونشترانس )) نسبت به تأمین خسارت وارده هیچگونه مسئولتی نخواهند داشت .
ماده هفتم
هریک از طرفین خساراتی را که به کالاهای ترانزیتی درموقع حمل آنها در خاک خود ممکن است وارد گردد درچهار چوب مسئولیت مؤسسات حمل و نقل خود جبران خواهند نمود درصورت وارد شدن خسارت به کالاهای ترانزیتی به ترتیب زیر عمل خواهدشد :
1- در موقع حمل کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از خاک شوروی با حمل و نقل ترکیبی و همچنین با کامیون و کشتی توسط (( سایوزترانزییت )) جبران میگردد .
2- در موقع حمل کالاهای صادراتی و وارداتی شوروی از خاک ایران توسط (( ترابری )) جبران میگردد .
3- در موقع حمل کالاهای ترانزیتی ایران و کالاهای ترانزیتی شوروی درحل و نقل مستقیم با راه آهن جبران خسارت برحسب مورد توسط راهآهن ایران و شوروی انجام میگردد .
ماده هشتم
(( ترابری )) و ((سایوزترانزیت)) سفارشات حمل محمولات ترانزیتی را درقلمرو جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فقط در صورت ارائه اجازه نامه های ترانزی صادره مقامات صالحه کشوری که کالاهای ترانزیت از آن عبور میکند قبول خواهند کرد .
درخواست و دریافت اجازه نامه های ترانزیت به عهده فروشنده کالااست .
اجازه نامه های ترانزیت باید هنگام ارسال باید هنگام ارسال و حمل محمولات ضمیمه اسناد حمل باشد .
ماده نهم
فرم تخلیه و بارگیری کالاها و همچنین انجام خدمات مربوط به کشتیها و کامیونها و واگنها مورد توفق مؤسسات ذیصلاح طرفین قرارخواهد گرفت.
ماده دهم
پرداخت کرایه حمل و خدمات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی ایران که بطور ترانزیت از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسویالیستی که بطور ترانزیت از خاک جمهوری اسلامی ایران حمل میگردد طبق نرخهای مقطوع مندرج درضمائم شماره 1و2و3 که جزء لاینفک این قرارداد میباشند انجام خواهد گرفت .
پرداخت کرایه حمل و خدمات مربوط به کالاهای صادراتی و وارداتی اتحاد جماهیر شوروی که بطور ترانزیت از خاک ایران که بطور ترانزیت از خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمل میگردد طبق نرخهای مقطوع مندرج درضمائم شماره 4که جزء لاینفک این قرارداد میباشند انجام خواهد گرفت .
نرخهای مقطوع در ضمائم شماره های 1و4 برای مدت یکسال از تاریخ اجرای این قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده یازدهم
(( ترابری ) و (( سایوزترانزیت )) و (( سایورونشترانس )) کلیه محاسبات تصفیه حساب مربوط به حمل و خدمات کالاهای ترانزیتی را انجام خواهند داد .
بابت کرایه حمل و نقل و انجام خدمات مربوط به کالاهای (( ترابری ) و (( سایوزترانزیت )) صورتحسابهای مربوط را به واحد محاسباتی طبق موافقتنامه جاری پرداخت منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به یکدیگر ارائه خواهند داد .
چنانچه کالاها بطور ترانزیت از خاک اتحاد جماهیر شوروی حمل میگردد اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت به نام (( سایوزترانزیت )) در بانک تجارت خارجی درمسکو و اگر بطور ترانزیت از خاک ایران حمل شوند اعتبارت اسنادی مذکور بنام (( ترابری )) در بانک مرکزی درتهران افتتاح خواهد شد .
پرداخت وجه از اعتبارات مفتوحه در مقابل صورتحسابهای عاملینی که ترتیب حمل کالا را میدهند با تأمین الزامی جمع مبلغ هزینه ها – تاریخ بارگیری کالا از نقاط خارجی – شماره بارنامه های راه آهن کامیون و کشتی و همچنین با تعیین نام صاحب کالا و شماره سفارش انجام خواهد شد .
کلیه پرداختهای مربوط به هزینه های ترانزیت برطبق بند 2 و ماده 3 موافقتنامه پرداخت مورخ 20 ژوئن 1964 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بر اساس صورتحسابهای برآورد شده در این قرارداد صورت خواهد گرفت .
ماده دوازدهم
طرفین قرارداد موافقت مینمایند چنانچه مدت نگهداری انباری کالاهای ترانزیتی به تقصیر فروشنده یا گیرنده کالا از پانزده روز تجاوز نماید هزینه نگهداری و انبارداری برای مدت اضافه برپانزده روز بمواخذ تعرفه های جاری در جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از فروشنده یا گیرنده کالا اخذ خواهد شد درصورتی که کالاها برای مدتی بیشتر از پانزده روز به تقصیر مؤسسه حمل و یا نماینده او و یا بعللی خارج از اختیار آنان و بدون تقصیر فروشنده کالا نگهداری شود هزینه نگهدازی انبارداری به عهده و حساب مؤسسه حمل و نقل و یا نماینده او منظور و توسط(( ترابری )) و (( سایوزترانزیت )) پرداخت خواهد شد .
ماده سیزدهم
فرستنده کالا باید کالا را جهت حمل یا بسته بندی و بارپیچ سالم که مناسب با شرایط حمل و استاندارد بین المللی به وسیله راه آهن کامیون کشتی باشد به ضمیمه صورت مشخصات بار تحویل دهد .
علامت گذاری روی عدلها باید کاملاً روشن و واضح باشد کالاهائی که در بسته بندی غیر قابل حمل و نقل و بسته بندی نقص دار باشد و یا فاقد اسناد مربوطه باشد برای حمل پذیرفته نخوا هد شد
ماده چهاردهم
کلیه اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد یا مربوط به آن بترتیب زیر بین طرفین حل وفصل خواهدشد :
الف – دروهله اول موضوع اختلاف از طریق مذاکره مستقیم نمایندگان طرفین و توافق نظر آنها حل و فصل میگردد .
ب- در صورتیکه نمایندگان طرفین در مدت پانزده روز از تاریخ وصول اعلامیه در موضوع مورد اختلاف توافق ننمایند ، موضوع اختلاف برای حل و فصل به کمیسیون متساوی الاعضاء مرکب از چهار نفر ( از هر طرف دونفر ) ارجاع میشود . کمیسیون در کشور طرفی تشکیل خواهد شد که باو اعلام اختلاف شده است .
پ- چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ تقاضای یکی از طرفین اعضا کمیسیون مذکور در قسمت ب تعیین نشوند و یا کمیسیون تشکیل نگردد ویا پس از تشکیل مدت پانزده روز از تاریخ تشکیل اتخاذ تصمیم ننمایند موضوع مورد اختلاف کمیسیون مختلط که طبق ماده 7 موافقتنامه مربوط به امور ترانزیت تشکیل میگردد ارجاع خواهد شد تا این کمیسون مختلط ترتیب بررسی اختلاف را از طریق داوری تعیین و اعلام نماید .
ماده پانزدهم
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاء لغایت 31 دسامبر 1981 مطابق با 10 دیماه 1360 تعیین میشود و اگر یکی از طرفین تا سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد کتباً نسبت به فسخ یا تجدید نظر در شرایط اقدام ننماید این قرارداد بخودی خود برای هریک از سالهای بعد تمدید شده تلقی خواهد شد .
این قرارداد پس از تأیید آن از طرف مقامات ذیصلاح ایران قابل اجرا خواهد بود .
ماده شانزدهم
سفارشاتی که قبل از خاتمه این قرارداد مورد قبول طرفین واقع شده است بعداز انقضای قرارداد تا انجام کامل حمل و نقل و تحویل کالا تابع شرایط این قرارداد خواهد بود .
ماده هفدهم
این قرارداد در دونسخه هریک بزبانهای فارسی و روسی تنظیم گردیده و هردومتن دارای اعتبار یکسان میباشند .
نشانی قانونی طرفین :
دفتر برنامه ریزی وهدایت ترابری
وزارت راه وترابری جمهوری اسلامی ایران
خیابان آیت الله طالقانی شماره 1- 169 تهران
تلگرافی : .وزارت راه - تهران
اتحادیه کل سایوز ترانزیت
میدان اسمولنسگا یا سنا یاشماره 34/32 – مسکو
تلگرافی : سوترا – مسکو
دفتر برنامه ریزی وهدایت ترابری وزارت راهو ترابری جمهوری اسلامی ایران
محمد اسماعیل قائم مقامی محمد ابراهیم عباسیان
اتحادیه کل انتفاعی و بازرگانی سایوزترانزیت
مسکو . بتاریخ 25/6/1359 و.س.ژینکین ن. م. پوریمف
ضمیمه شماره 1
نرخهای مقطوع مربوط به حمل کالاهای صادراتی ایران از ایستگاه جلفای ایران – آستارای ایران – بندر انزلی – بندر نوشهر و باجگیران
از جلفای ایران و آراستارای ایران بنادر انزلی ونوشهر ازباجگیران
شماره نوع کالا وزن حداقل هر پارتی تاچوب وبرست واونگنی تابنادراروپا تاچوب وبرست واونگنی تابنادراروپا تاچوب واونگنی تابنادراروپا

تبصره :
1 –درموقع حمل کالاهای صادراتی ایران به بنادرشرقی انگلستان (لندن وهول )اضافه ای معادل هشت دلار امریکاودرموقع حمل به بنادرغربی انگلستان (منچسترولیورپول)اضافه ای معادل 15 دلارامریکابه نرخهای فوق منظورگردید.
2 – برای حمل کالاهادرمسیرهای مذکوردراین ضمیمه موافقت قبلی طرفین ضروری خواهدبود.
3 – نرخهای مربوط به حمل کالاهادرباربری مستقیم باکامیون وکانتینردرهرموردجداگانه بین طرفین توافق خواهدشد.
4 – مقدارهرپارتی کالا باید مطابق حداقل وزن تعیین شده وضرایب آن باشدأ
5 – مبالغ قابل پرداخت براساس وزن واقعی یا حجم محمولات محاسبه می گردد.
5 – درنرخهای مقطوع بالا هزینه های بارگیری کشتی یا واگن وتخلیه آنها درخاک ایران منظور نشده است.
6 -سایوز ترانزیت حق خواهدداشت پس ازانقضای مدت یک سال ازتاریخ اجرای این قراردادودراجرای آن نرخها را بتناسب تغییرنرخهای مربوط
به مسیرهای رقیب ازطریق خاک ترکیه و باکشتی های کنفرانس به بنادرخلیج فارس (طبق تعرفه آکمل )افزایش یاکاهش دهد.
1-در صروت تغییر نرخ دلار آمریکا نرخهای فوق به تناسب آن افزایش و کاهش مییابد .
2- سایوز ترانزیت تخفیفهائی نسبت به نرخهای بالا برای ترابری منظور مینماید :
-در مورد محمولات از 16 سپتامبر تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
در مورد محمولات از اول نوامبر 1980 تا 30 آوریل به میزان 20%
در مورد محمولات از اول مه تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
ضمیمه شماره 2
نرخهای حمل کالاهای وارداتی ایران از بنادر قاره درخطوط دریائی خزر – ولگا – بالت بایران (اعم از راههای مستقیم آبی و حمل و نقل مختلط راه آهن و دریا ) به دلار آمریکا برای هرتن
ردیف نوع کالا بندر انزلی بندر نوشهر جلفا
تبصره :
نرخهای مقطوع مربوط به کالاهای وارداتی ایران براساس نرخهای پایه کنفرانس (آکمل )تعیین گردیده و کلیه تخفیفها و اضافاتی که معمولاً از طرف کنفرانس اعلام میگردد درمورد این نرخها نیز اعمال خواهد شد .
2-هزینه های بارگیری دربندر اروپائی در نرخهای مقطوع فوق منظور شده اما هزینه های تخلیه درنقطه ورودی (بندر )ایران درآنها منظورنشده است (جلفا-فرانکو واگن – آستارا و باجگیران –فرانکوکامیون – بندر انزلی و بندر نوشهر (فری اوت ) ).
3-مبالغ قابل پرداخت براساس وزن واقعی یا حجم محمولات محاسبه میگردد .
4-برای حمل با وسائط مختلط حداقل مقدار کالای مورد قبول 30 تن یا 45 متر مکعب خواهد بود .
5-نرخ حمل کالاها از بنادر دریای مدیترانه براساس نرخهای بالا منهای ده درصد تخفیف محاسبه میگردد .
6-نرخهای حمل کالاهای وارداتی ایران که دراین ضمیمه ذکری از آنها نشده براساس نرخهای پایه کنفرانس آکمل با توافق بین ترابری و سایوز ترانزیت محاسبه میگردد .
7-درصورت تعیین نرخ دلار آمریکا نرخهای فوق به نسبت آن افزایش و کاهش مییابد .
8-سایوز ترانزیت نسبت به نرخهای فوق تخفیفهائی به شرح زیر برای ترابری منظور مینماید
درمورد محمولات از 16 سپتامبر تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
در مورد محمولات از اول نوامبر 1980 تا 30 آوریل به میزان 20%
در مورد محمولات از اول مه تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
ضمیمه شماره 3
نرخهای مقطوع در ارتباط مستقیم راه آهن بایران به طور ترانزیت از خاک شوروی تا ایستگاه مرزی جلفا (فرانکوواگن )(برحسب دلار آمریکا برای هرتن)
نرخهای مقطوع تا جلفا از ایستگاههای مرزی شوروی ( فرانکوواگن درمرز)
نوع کالا فرم وزن برای محاسبه . رنیواوگنی . برست . چوب . ودیاکوو . شورایکاویارتسملا
گندم

ضمیمه شماره 4
فرم (الف )
نرخهای مقطوع صادرات شوروی بطور ترانزیت از ایران بوسیله راه آهن از جلفا تا خرم شهر به دلار آمریکائی برای هرتن
ردیف نوع کالا حداقل وزن به تن

فرم (ب)
نرخهای مقطوع واردات شوروی بطور ترانزیت از ایران بوسیله راه آهن از جلفا تا خرم شهر به دلار آمریکائی برای هرتن

تبصره :
1-در صورت تغییر نرخ دلار آمریکا نرخهای فوق به تناسب افزایش و کاهش خواهد یافت .
2-نرخهای مقطوع برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی شوروی بطور ترانزیت از قلمرو ایران بر اساس نرخهائیکه برای حمل کالاهای صادراتی و وارداتی ایران بطور ترانزیت از قلمروشوروی (ضمیمه شماره 3 ) مورد عمل میباشد به تناسب طول مسافت تعیین گردید و کلیه تخفیفها و اضافاتی که درمسیر رقیب آکمل اعلام میگردد نسبت به نرخهای فوق نیز اعمال خواهد گردید .
3-نرخهای مربوط به حمل کالاها در باربری مستقیم با کامیون و کانتینر از نقاطی دربند (ب) ماده 2 این قرارداد درهر مورد جداگانه با توفق طرفین تعیین میگردد .
4-هنگام حمل کالاهای صادراتی و وارداتی شوروی از قلمرو تا مقصد نهائی در کشورهای ثالث و بالعکس اضافه ای طبق تعرفه آکمل به تناسب نرخهائیکه درموقع حمل کالاهای صادراتی و وارداتی ایران بطور ترانزیت از قلمرو شوروی با حمل و نقل مختلط راه آهن و دریا (طبق ضمیمه 2) مورد استفاده قرارمیگیرد برنرخهای فوق منظور میگردد .
5-در نرخهای مقطوع فوق هزینه های بارگیری و تخلیه درمرز کشور شوروی منظور نشده است .
6-از اول ژانویه 1981 ترابری تخفیفهائی به شرح زیر نسبت به نرخهای بالا برای سایوز ترانزیت منظور مینماید .
-در موقع حمل کالای وارداتی شوروی بمیزان 10%.
درموقع حمل کالای صادراتی شوروی بمیزان 15%.

تبصره :
1-درصورت تغییر نرخ دلار آمریکا نرخهای فوق به نسبت آن افزایش و کاهش مییابد
2-درموقع حمل از ایران قرم محاسباتی ووزنی دوبرابر می شود.
3-سایوز ترانزیت تخفیفهائی به شرح زیر برای ترابری منظور مینماید
درمورد محمولات از 16 سپتامبر تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
در مورد محمولات از اول نوامبر 1980 تا 30 آوریل به میزان 20%
در مورد محمولات از اول مه تا 31 اکتبر 1980 به میزان 30%
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10460
تاریخ تصویب :
1359/09/16
تاریخ ابلاغ :
1359/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :