جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

شماره 48282
سازمان برنامه و بودجه
قانون چگونگی مصرف15 میلیاردریال برا ی هزینه های عمرانی طرحهای عشایری و85 میلیارد ریال بقیه وام دریافتنی دولت ازبانک مرکزی که درجلسه مورخ 1/10/59مجلس شورای اسلامی تصویب شده وبه تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 7/ق م مورخ 24/10/59ریاست
جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده1- اجازه داده می شود مبلغ 15 میلیارد ریال ازیک طرف بمنابع تامین اعتباربه ردیف 710000بخش هفتم قسمت سوم وازطرف دیگرباعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال 1359اضافه شودوبا رعایت مفاداین قانون برای اجرای طرح های عشایری درسطح استانهای عشایری کشوربمصرف برسد.
تبصره –سهم هریک ازاستانهای عشایری کشورازاعتبارموضوع این قانون وهمچنیننوع عملیات مربوط با وزارت کشور وسازمان برنامه وبودجه تعیین وبا سازمان نامبرده باستانداری هاودفترهای برنامه وبودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهدگردید.
ماده 2-موافقتنامه های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس ازتصویب کمیته برنامه ریزی هراستان بین دفتربرنامه وبودجه ودستگاههایاجرایی مربوط مبادله خواهدشد.
ماده 3-مصرف اعتبارموضوع این قانون مشمول مفادبندهای (ب )و(پ وت )تبصره 10 قانون بودجه سال 1359میباشدوارشمول قانون محاسبات عمومی وسایرمقررات مغایرمستثنی است .
ماده 4-موافقتنامه های طرحهای موضوع این قانون تاپایان شهریور 1360معتبر وقابل اجرا خواهدبود واستانداریها مجاز به ایجادهیچ نوع تعهدعملیاتی پرسنل مازادبراعتبارمربوط برای بعد نخواهدیود .
ماده 5-ازتاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرح های عمرانی اضطراری فوری جدید مصوب 8/4/1359 ولایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایری مصوب 25/4/1359 شورای جمهوری اسلامی ایران لغو میشود و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مزبور ایجاد شده و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان و اصلاح موافقتنامه های مربوط حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ 10/3/1359 شورای ایران تأمین و پرداخت و بهزینه منظور گردد .
تبصره - در صورتیکه قسمتی از تعهدات به ترتیب مقرردراین ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه دراجرای تبصره ماده 1 این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصره – از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران باید طرحهای تولیدی زیربنائی را دراولویت قراردهند .
ماده 6- دولت باید مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/59 شورای ایران را بمنظور جبران خسارت ناشی از جنگ درلایحه بودجه اضطراری سال 59منظور نماید .
قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دیماه 59 شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10478
تاریخ تصویب :
1359/10/01
تاریخ ابلاغ :
1359/11/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :