جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 48282 8 /11/1359
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که درجلسه مورخ 8/10/59مجلس شورای اسلامی تصویب شده وبه تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 8/ق م مورخ 5/11/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده 1- دراجرای 175 قانون اساسی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیما زیر نظر قوای سه گانه قضائیه ومجریه و مقننه و بدین منظور هریک از قوا یک نماینده تعیین و بصورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهند کرد .
ماده 2- نماینده هریک از قوای سه گانه بصورت زیر تعیین میشود :
الف- نماینده قوه قضائیه با شورای عالی قضائی با اکثریت مطلق آراء .
ب- نماینده قوه مجریه براساس اصل 126 قانون اساسی توسط هیئت دولت تعیین و به اطلاع رئیس جمهور میرسد .
ج- نماینده قوه مقننه داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان از خارجه مدت 5 روز بعد از اعلام مجلس خود را به کمیسیون ارشاد معرفی و کمیسیون اسامی آنان را به مجلس تسلیم یک نفر با اکثریت مطلق آراء انتخاب میشود .
تبصره 1- مدت تعیین نمایندگان در دوره اول حداکثر 15 روز بعد از اعلام مجلس و دردوره های بعدی 15 روز قبل از انقضاء دوره شورای سرپرستی میباشد .
تبصره 2- هر یک از قوای سه گانه یکنفر واجد شرایط بعنوان علی البدل نماینده خود تعیین میکند .
تبصره3- چنانچه نماینده هریک از قوا برخلاف خط مشی کلی مصوب عمل کند قوه مربوطه اورا عزل و تا15 روز شخص واجد شرایط را تعیین مینماید .
الف – مسلمان و آگاه و ملتزم به وظائف دینی .
ب- اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه طبق قانون اساسی .
ج- آگاهی کافی از سیاست داخلی و خارجی و مسائل روز و اوضاع بین المللی .
د- مسن سابقه .
ماده 4- نمایندگان قوای سه گانه برای دوسال تعیین میشوند .
ماده 5- وظائف شورای سرپرستی
الف – تهیه ، تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان صدا و سیما و آوین نامه داخلی که در آن همه جهات لازم برای سازماندهی و اداره آن و وظائف و اختیارات هر واحد سازمانی و هر عضو مشخص شود .
ب- تنظیم خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه ها درجهت نشر اسلام و تقویت ایمان و بالا بردن آگاهی مردم نسبت به معارف اصیل اسلامی و اهداف و سیاست خارجی ایران با رعایت کامل موازین اسلامی و قانون اساسی و سیاست کلی فرهنگی اداری اقتصادی نظامی و سیاست خارجی کشور .
ج- بند ب باید یک ماه از تاریخ تشکیل شورای سرپرستی تهیه شود و با رعایت اصل 74 قانون اساسی برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد .
د- تعیین مدیر عامل با اکثریت آراء از افراد خارج از خود و حداکثر یکماه میباشد .
ه- بررسی و تأیید بودجه سالانه که بوسیله مدیر عامل پیشنهاد میشود .
و- نظارت مستقیم و فعال بر امور جاری سازمان و برنامه ها از جهت انطباق با بند ب و حضور حقوقی در سازمان بمنظور جوابگوئی در برابر مسئولیتهای محوله و اقدام فوری برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات از طریق مدیر عامل .
ز- رسیدگی به شکایات و پاسخ به آنها و اقدام فوری برای رفع نواقص .
ح- شورای سرپرستی باید اساسنامه سازمان را جهت تصویب نهائی با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده 6- جلسات شورای سرپرستی با حضور سه نفر رسمیت دارد و کلیه مصوبات آن با اکثریت آرا معتبر است .
ماده 7- مدیر عامل و معاونان باید شرایط زیر را دارا باشند :
الف – مسلمان آگاه به معارف اصیل اسلامی و التزام عملی به وظائف دینی .
ب- اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه طبق قانون اساسی .
ج- آگاهی کافی از سیاست داخلی و خارجی و مسائل روز و اوضاع بین المللی .
د- قدرت مدیریت و تخصص نسبی و اطلاعات لازمه .
ه- حسن سابقه .
ماده 8- وظائف و اختیارات مدیر عامل :
الف – اداره همه امور جاری سازمان مشتمل بر تهیه طرحها و برنامه ها و اجرای آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و کارکنان با رعایت کامل صلاحیت افراد بویژه از جنبه های دینی و اخلاقی .
ب- اجرای مصوبات شورای سرپرستی .
ماده 9- مدیر عامل دربرابر شورای سرپرستی مسئول است .
قانون فوق مشتمل بر 6 ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دیماه 59 شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10478
تاریخ تصویب :
1359/10/08
تاریخ ابلاغ :
1359/11/26
دستگاه اجرایی :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع :