جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 70216 3 1/11/1359
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم که درجلسه مورخ 8/10/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده وبه تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 11/ق م مورخ 11/11/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – کمیسیون اصل 90 میتواند با قوای سه گانه ایران و تمام وزارتخانه ها و ادارات سازمانها وابسته به انها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحا به یکی از قوای فوق مربوط میباشند مستقیماُ مکاتبه یا مراجعه نمایند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنها باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10486
تاریخ تصویب :
1359/10/08
تاریخ ابلاغ :
1359/12/05
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :