جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 73338 16/12/1359
قانون راجع به وصول هزینه حمل و نقل کالاهائی که بترتیب ترانزیت اداری حمل میشود درهنگام ترخیص کالا که درجلسه مورخ 19/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 21/ق م مورخ 4/12/59 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – به گمرک ایران اجازه داده میشود درشرایط ضروری که کالاههای موجود درگمرکات مرزی را به گمرکات داخلی بترتیب ترانزیت اداری حمل میشود درهنگام ترخیص کالا هزینه های مربوطه را از صاحبان کالا وصول نماید این قانون برای کلیه کالاهائی که از اول شهریور ماه 59 به طریق مزبور حمل شده قابل اجرا است .
تبصره – تشخیص شرایط ضروری بعهده وزارت اقتصاد و دارائی میباشد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه 19 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10508
تاریخ تصویب :
1359/11/19
تاریخ ابلاغ :
1360/01/09
دستگاه اجرایی :
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :