جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 73336 16/12/1359
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
قانون تامین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران که درجلسه مورخ 14/11/59 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 19/ق م مورخ 4/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – به سپاه پاسداران اجازه داده میشود که تعداد نفرات مورد نیاز خود را از میان مشمولین خدمت نظام وظیفه طبق ضوابط و صلاحیتهای مقرردر سپاه پاسداران انتخاب نموده وآموزش دهد و پس از پایان دوره نظام وظیفه برگ پایان خدمت صادر نماید .
تبصره 1- سپاه پاسداران باید وظعیت مشمولان انتخابی خود را باداره نظام وظیفه ژاندارمری گزارش کند .
تبصره 2- سپاه پاسداران میتواند افراد مورد نیاز خود را با ضوابط سپاه از ژاندارمری نیز تحویل بگیرد .
تبصره 3- داو طلبانی که مستقیماً برای عضویت در سپاه مراجعه نموده درصورتی در سپاه پذیرفته میشوند که :
الف – درشماره غایبن محسوب نشوند .
ب- با ضوابط سپاه استخدام آنان ضرورت داشته باشد .
ج- در صورتیکخ قبل از احضار جهت نظام وظیفه داوطلب شده باشند . درصورت خدمت و استخدام آنان سپاه پاسداران باید گزارش وضعیت آنان را به ژاندارمری منعکس نماید . این افراد پس از طی مراحل قانونی بخدمت خود درسپاه ادامه خواهند داد دراینصورت زمان خدمت این داوطلبان از ابتدای مشمول شدن محاسبه میگردد .
تبصره 4- افرادیکه مشمول هستند و دوران نظام خود را درسپاه میگذرانند اگر عضو سپاه باقی بمانند طبق مقررات سپاه از حقوق و مزایا بهره مند خواهند شد و اگر فقط دوران مشمولیت را درسپاه بگذرانند حقوق ومزایای مشمولین وظیفه خواهد بود .
تبصره 5- آموزش نظام اولیه ، حقوق و مزایا ، شرایط خدمت در سپاه و نحوه رفتار با آنها از لحاظ انضباطی در آئین نامه اجرائی این قانون که توسط سپاه تنظیم وجهت تصویب به مجلس شورا تعیین خواهد شد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه 14 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10508
تاریخ تصویب :
1359/11/14
تاریخ ابلاغ :
1360/01/09
دستگاه اجرایی :
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موضوع :