جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 73790 16/12/1359
وزارت بهداری
قانون تأمین مبلغ سه میلیارد ( 000/000/000/3 ) ریال جهت مصارف ضروری مخصوصا ً کمک به مصدومین و جنگ زدگان که در جلسه مورخ 5/12/59 با حضور شورای نگهبان که مجلس شورای اسلامی رسیده وطی نامه شماره 22/ق م مورخ 9/12/59ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده –به دولت اجازه داده می شودکه جهت تامین اعتباربمنظورمصارف ضروری مخصوصا کمک به مصدومین وجنگ زدگان ازمحل پنج میلیارد ریا ل اعتبار مندرج درلایحه قانونی مربوط به تامین اعتباربرای مبارزه با اعتیاد ودرمان معتادان مصوب 19/3/59شورای انقلاب ایران بشرح زیراستفاده نماید:
الف –مبلغ سه میلیارد(000/000/000/3)ریال ازمحل موجودی حساب ستادمبارزه بااعتیادوزارت بهداری نزدبانک مرکزی ایران موضوع لایحه قانونی مربوط به تامین اعتبار برای مبارزه بااعتیاد ودرمان معتادان دراختیاروزارت بهداری قرار میگیردکه بارعایت تبصره 2 ازماده 68قانون محاسبات عمومی به مصارف ضروری مخصوصا مصدومین وجنگ زدگان برسد.
ب –مانده اعتبارات پایان سال جاری موضوع این ماده واحده واعتبارات موضوع لایحه قانونی مربوط به تامیت اعتبارات برای مبارزه با اعتیاد و درمان معتادان به خزانه برگشت داده نخواهد شد و دولت باید این مبلغ را دربودجه سال 60 کشور منظور دارد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه 5 اسفند ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10508
تاریخ تصویب :
1359/12/05
تاریخ ابلاغ :
1360/01/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :